Mali Hizmetler Müdürlüğü

Görev Tanımı ve Alanları

 • Birimlerin bütçelerini birleştirerek kurum bütçelerini oluşturmak ve ilgili makamlara sunmak 
 • Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişindeki tutarları ilgililerine ödemek ve muhasebe kayıtlarını yapmak 
 • Belediyemiz gelirlerini hesaplara intikal ettirmek ve kayıtlarını tutmak 
 • Yatırımcı müdürlüklerden alınan teklifler doğrultusunda yıllık yatırım programlarını hazırlamak 
 • Kesin hesap ve bilançoyu çıkarmak ve ilgili makama sunmak. 
 • Harcamaların bütçe tertiplerine uygun olarak yapılması takip ve temin etmek 
 • Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarına ait envanterini tutmak 
 • Birimlerden gelen taahhütlerin iç kontrolünü yapmak 
 • Birimlere gerektiğinde danışmanlık yapmak 
 • Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilâtını yapmak 
 • Mali raporları düzenlemek -Yasal ödemeler ve borçların süresinde ödenmesini sağlamak. 
 • İç ve dış denetçilere denetim vermek -5018 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek -Kanunların verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek 
 • Maliye Bakanlığı tarafından istenilen bilgileri süresinde sunmak 
 • Gelir ve gider anketlerine ait formları Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderme

E-Bülten

Bülten listemize e-posta adresinizi kayıt ederek güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz.