ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Alan(m²)

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

Belediyeevleri (Kurttepe)

7014

10

3.118,01

21.826.070,00

654.782,10

Taks:0.40, 1 Yoğunluklu Ticaret Alanı, Hmax:12,75 m

01.02.2023/16:00

 

 

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

   a) Teklif mektubu

   b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

   c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

   d) Gerçek kişiler için adli sicil belgesi, Çukurova Belediyesinden borcu olmadığına dair belge

   e) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

   f) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

  g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri, Çukurova Belediyesinden borcu olmadığına dair belge

ğ) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya hesap numarasına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İdare taşınmaz üzerindeki takyidatları 1 (bir) yıl içerisinde kaldırma yükümlülüğünü yerine getiremediği takdirde alıcının Belediye’ye ödenen taşınmaz ihale bedeli yasal faizi ile birlikte alıcıya ödenecektir.

11-Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.

12-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15- Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 01.02.2023 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17-Basılı evrak bedeli KDV dahil 500 TL ( beşyüz Türk Lirası) dir.

İletişim :   Çukurova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü 0 (322) 239 64 64 – Dahili  (1124 -1126)