01 Ocak -·Şubat sonu

İlan ve Reklam Vergisi 1.taksit ödemesi

01 Mart - 31 Mayıs

Emlak Vergisi 1. taksit ödenmesi

01 Mart - 31 Mayıs

Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödenmesi

01 Haziran - 30 Haziran

İlan ve Reklam Vergisi 2. taksit ödenmesi

01 Kasım - 30 Kasım

Emlak Vergisi 2. Taksit ödemesi

01 Kasım - 30 Kasım

Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit ödemesi

 

Yol harcamalarına Katılım Payı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir.Mükellefin yazılı başvurması halinde 1 ay içinde peşin ödeme yapılırsa %25 indirimli ödenir. Diğer koşullarda, emlak vergisi ödeme vadelerinde 2 yılda 4 eşit taksitle ödenir.

Emlak Vergisi
Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur? Ve Kimleri Bağlar?
1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin ilgili belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Emlak Vergisi Bildirimi İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?
Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa,arazi,bina ve işyeri )· ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyelerden temin edebilirler.
Emlak bildirimi için; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası) beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi, vergi numarası ve T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmelidir.

Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?
Emlak vergisi 1. taksiti Mart-Nisan-Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler)

Emlak Vergisi Neye Göre Hesaplanır?
Gayrimenkullere (arsa,arazi,mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %06, araziler için %03, meskenler için %02 ve işyerleri için %04’ dür.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur?
Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.

Emlak Vergisini İndirimli Ödeme Koşulları Var mıdır? Varsa koşulları Nelerdir?
Emlak Vergisin indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli veya hiçbir geliri yok ise bu kişinin yalnızca bir konutu varsa bu konutunu sadece oturma amaçlı kullanıyorsa emlak vergisinin 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir.

Emlak Bildirimi Zamanında Verilmezse Ne Yapılmalıdır?
Bildirimde bulunmak için Tapu belgesi,kimlik fotokopisi ve vergi numarası ile birlikte Belediyemiz Emlak servisine müracaat edilmelidir.Vergi dairesinde tapu alış tarihi ve satıcının bildirimde bulunup bulunmadığını göz önüne alarak gerekli işlemi yapar.Eğer cezi durum sözkonusu ise ....’nun 376. md. Göre dilekçe verilerek ceza indiriminden yararlanılır.

Emlak Devri Söz Konusu İse Ne Yapılmalıdır?
Emlak vergisi borcu var ise ödenmeli, o yıl için emlak asgari rayiç değerinin emlak· vergi dairesinden öğrenilerek tapuda devir işlemi bu değer üzerinden yapılmalıdır.
Satılan daire, işyeri, arsa ·veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir. Emlak satıldığı yıl itibariyle satılan yarin vergisi satan kişiye aittir.

Kişi Ölürse Varisler Ne Yapılmalıdır?
Ölen kişi beldirimde bulunmamış ise varisler üç ay içerisinde bulundukları taktirde cezai işlem uygulanmaz,ancak ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adıma ayrı ayrı ceza uygulanır ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınır.

Müteselsil sorumluluk nedir?
Bildirimi verilmemiş bir gayrimenkulün vergiden alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludur.Kişinin aldığı gayrimenkulün bildirimi satıcı tarafıbdan verilmemiş ise vergi dairesi,alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alır.

Çevre Temizlik Vergisi
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir.

Çevre Temizlik Vergisinin Ödenmesi:
Çevre Temizlik Vergisinin mükellefleri, her ne şekilde olursa olsun binaları ·(ev ve işyerlerini) kullananlardır.
Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit Mart-Nisan-Mayıs ayları içerisinde, 2. Taksit Kasım ayı içerisinde olmak üzere yılda iki taksit halinden ödenir.
Çevre Temizlik Vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.
Çevre Temizlik Vergisinin ödeyebilmek için Çevre Temizlik Vergisi bildirimi formu doldurulması gerekmektedir. Bildirim formu bir defaya mahsus olmak üzere doldurulur, sonraki işlemler ve değişiklikler Çevre Temizlik Vergisi mükellef sicil numarası ile takip edilir.
01.01.2004 tarihi itibariyle düzenli olarak şebeke suyu kullanan meskenlerde sarf edilen su tonu başına içinde tahsil edilmektedir. İşyerleri, kuyu suyu kullanılan meskenler ve içerisindeki eşyası bulunup kullanıcı şahsı ve şahısları İl dışında ikamet eden mükelleflerimizin Çevre Temizlik Vergilerini ilgili bulunan Belediye Çevre Temizlik Vergi Servisine yatırmaları gerekmektedir.
Boş bulunan binalarda mükellefler mesken veya işyerlerinin boş olduğunu, dolayısıyla hiçbir şekilde kullanılmadığını belgelemesi halinde bu taşınmazların boş bulundukları sürece (01.01.2004 tarihi itibariyle ) Ç.T.V'den muaf tutulacağı karara bağlanmıştır.

Satışta , Taşınma ve Yapılan Değişiklikler Durumunda Yapılacak İşlemler:
Herhangi bir adres değişikliği yada emlak alım ve satımlarında; emlağını satan veya adres değişkliği yapan kişi bir dilekçe ile bağlı bulunduğu belediyenin çevre temizlik vergi servisine en geç 7 gün içerisinde baş vurarak bu durumu bildirmesi zorunludur.
İşyeri kapatmalarında işyerini kapatan şahıs vergi dairesinden almış olduğu işyeri kapatma tutanağının bir adet fotokopisi ile birlikte en geç 7 gün içerisinde bağlı bulunduğu belediyenin Ç.T.V servisine başvuırarak bu durumu bildirmesi zorunludur.

Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?
Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olursa, yanlış vergilendirmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyenin Ç.T.V servisine bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenilebilir.