SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

1- Temel Vizesi,
2- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
3- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
4- SSK'dan ilişiksiz Belgesi
5- İş bitirme Tutanağı
6- Harç ve Ücretler
7- İskan Dilekçesi

Ve İşbitirmeli binalar için;

 
8- Ruhsat Tarihi 01/01/2011 sonrası yapılarda Enerji Kimlik Belgesi
9- Numarataj
10- Bina'nın iki cepheden resmi
11- Vergi dairesi ilişik kesme yazısı

Ve TUS'lu(Teknik Uygulama Sorumluluğu) yapılar için ayrıca;

12- Tapu ve kimlik fotokopisi
13- Beton test sonucu -yok ise karot sonucu-(1998 ruhsat ve sonrası için)
14- TUS dilekçeleri

 

3 Gün

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu

3 Gün

3

 Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  1 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu,

Müstecirin İstenilen Belgelerin tamamlanmasına bağlı olup,dosya eksiksiz teslim edilirse Sıhhilerde aynı gün,G.S.M de 3hafta,Umuma Açıklarda 1 Ay

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,
2- Nüfus Kâğıdı,
3- Ölüm Belgesi.

15 Dakika

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1-Askerlik durum belgesi
2-Nüfus kayıt örneği
3-SGK ilgisi olmadığına dair belge
4-Muhtaç Asker ailesi Muhtaçlık belgesi
5-Kaymakamlıkça yapılan tahkikat dosyası

Her ayın sonunda ödeme yapılmaktadır.

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi.

Gerekli belgelerin tam olması durumunda en geç bir gün sonra hizmet tamamlanmış olmaktadır.

7

Kültür Md.Faaliyetleri

Türk Halk Oyunları Faaliyeti

2010 Yılı Haziran Ayına kadar faaliyetimiz sürecektir.

8

İhale işlemleri

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen yasal süreler
içerisinde gerçekleştirilmektedir.

9

Gelir tahsili işlemleri

1-Emlak Vergisi Bildirimi için; Tapu Fotokopisi,Nüfus Cüzdan Fotokopisi,Şahsın kendisi veya vekaletini almış olan kişi
2-ÇTV Bildirimi için;Mülk sahibi için Tapu fotokopisi,Kiracı için kira sözleşmesi,Nüfus cüzdan fotokopisi,Maliye Yoklama Tutanağı,Vergi Levhası
3-Eğlence Vergisi için;Yoklama memurlarımızca tutanakla tesbit edilir.Tahakkuk ettirilir.
4-İlan ve Reklam Vergisi için;İlk Mükellefiyete girenlerden beyanname süresi içinde;önceden devam edenlerden yıllık İlan ve Reklam Vergisi Şubat ve Haziran aylarında iki eşit taksitte alınır.

Yasal süresi içerisinde

10

Giderlerin ödenmesi

1-Muhasebeye İntikal eden Esnaf Ödemeleri için
a-Kimlik Fotokopisi
b-Vergi Dairelerinden Borcu Yok Yazısı
c-Yetki Belgesi (Vekaletname)
2-İhaleli İşler için Yapılan Ödemelerde
a-SGK Borcu Yok Yazısı
b-Vergi Dairesi Borcu Yok Yazısı
c-Yetki Belgesi (Vekaletname)
3-Her Ayın 14 ve 26’sında  ki Ödemeler
a-Her Ayın 14.de Belediyemize Ait SSK Prim Borçları Ödenir.
b-Her Ayın 26’sında  Belediyemize Ait Vergi Borcu Ödenir.
4-1 Ay İçerisinde Herhangi Bir Günde
a-Belediyemize ait Hak ve Alacakları Olan Şahıslar Evrakları Hazırlandıktan sonra 1 Ay içerisinde ödeme yapılır.

 

Yasal süresi içerisinde

 

 

 

Her Ayın 14 ile 26’sında

 

1 Ay içerisinde herhangi bir günde

11

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

1-Vergi Levhası
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
3-Başvuru Dilekçesi

1-3 ay arası