İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdürlüğümüzce; kentimizin sorumluluk alanımızdaki yerleşme alanlarının onaylı imar planlarına uygun gelişmesi ve hayata geçirilmesi işlemleri yürütülmektedir.

Çalışmalarımız yasa, yönetmelikler bütününde; parselasyon, tevhid- ifraz vb. gibi imar uygulamalarının incelenerek görüş verilmesi, sonuçlarının kayıtlara aktarılması, parsellere ait imar durumunun belirlenmesi, muvakkat inşaat, irtifak hakkı tesisi kurulması gibi taleplerin Belediye encümenine sunulması, Koruma Yasası kapsamında korunacak yapıların röleve, restorasyon projelerine ön onay yapılması, yapı ruhsatı düzenlenmesi, mevcut yapılarda tadilat ruhsatı verilmesi, ruhsat yenilemesi işlemleri yapılması, istinad duvarı, tamirat ve çevre tanzimi vb. Gibi işlemlerle ilgili izinlerin verilmesi, yapı yapılması aşamasında yapı denetimi mevzuatı kapsamında yapıların denetimi, yapılara yapı kullanma izni düzenlenmesi, tesisat ve asansör muayene raporu verilmesi işlemlerinin yürütülmesini kapsar.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • İmar kanununa, imar planına, yönetmeliklere, Türk Standartlarına bilimsel ve teknik kurallara aykırı ve ruhsatsız yapı yapılamaz
 • Yapıya ruhsat alınması için mal sahipleri veya yasal vekili tarafından müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • Yapıları ruhsatlandırma işlemleri 3194 sayılı imar kanun, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.
 • Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununa tabi değildir.
 • Binayı kullananların otopark ihtiyacını parselinde karşılaması esastır. Parselinde gerekli otopark yeri düzenlenmedikçe yapı ruhsatı, düzenlenen otopark yeri tesis edilmedikçe de yapı kullanma izni verilmez.
 • Otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler Belediye Meclis kararı ile belirlenmiştir.
 • 8 daire ve 800 (dahil olmak üzere) m2’yi geçen yapılarda sığınak yeri ayrılması zorunludur.
 • Parsel içinde istinad duvarı yapılması gereken hallerde Müdürlüğümüze müracaat edilerek ruhsat alınması gerekmektedir.
 • İnşaat ruhsatı alınmadan hafriyat yapılamaz. İnşaat ruhsatı alınmadan önce hafriyat yapılması istenirse Müdürlüğümüzden izin alınması gerekir, aksi takdirde 3194 sayılı yasanın 42.madde hükümleri uygulanır.
 • Su basman vizesi olmadan üst katlara devam edilemez, aksi takdirde imar kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılır.
 • Yapının kaba inşaatı ikmal edilip sıvaları yapılmadan önce ısı yalıtım ve kaba inşaat vizesi alınması zorunludur.
 • Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun yapılmasını denetlemek 4708 sayılı yasaya göre Yapı Denetim Kuruluşlarının görevidir.
 • Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi adına müteahhidi ve inşaatı denetler.Düzenlenen hakediş raporlarının ödenebilmesi için yapı sahibinin imzası aranmaktadır.
 • Mimari proje müelliflerinin fikir ve sanat eserleri kanunu gereği yasal hakları saklıdır.
 • Yapıya ruhsat alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde başlanması zorunludur. İnşaasına 2 yıl içinde başlanmayan yapının ruhsatı hükümsüz hale gelir, inşasına başlandığı halde 5 yıl içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar ruhsatsız yapı sayılır.
 • Ruhsat süresi dolmadan ruhsat yenilemesi amacıyla yapılan başvurular ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.
 • Yapı ruhsatı almış yapıda değişiklik yapılması da ruhsata tabidir. Ancak, taşıyıcı sistemi etkilemeyen, dahili tadilatlara ve tamiratlara ayrıca ruhsat tanzim edilmez, Müdürlüğümüze başvurularak arşiv projelerine işlenmesi yeterlidir. Ortak mahallerde yapılacak tüm tadilatlarda kat malikleri kurulunun tamamının izni gereklidir.
 • Yapının bitim tarihi, Yapı Kullanma İzni (Oturma Raporu) aldığı tarihtir.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

Temel Vizesi : Ruhsat almış binaların temel seviyesinde beton atılmadan önce bina ebatlarının çekmelerinin, temel yüksekliğinin , temel ve kolon donatılarının, sömel kesitlerinin tasdikli betonarme projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek , uygunluğu halinde yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler Nelerdir ?

 • Dilekçe
 • İmar durumu
 • Plankote


Müdürlüğümüzce Yapılan Kaba İnşaat ve Isı Yalıtım Vizesi: Ruhsat alınıp inşasına başlanan aplikasyon, temel ve subasman vizeleri yapılan yapının kaba inşaatı ikmal edilip sıvaları yapılmadan önce onaylı ısı yalıtım projesine göre uygunluğu denetlenerek yapılan vizedir.
İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Dilekçe
 • Yapı denetim şirketinin kaba inşaatın projelere ve yürürlükteki standartlara uygun yapıldığının denetlendiğini belirtir rapor.

İMAR DURUMU
İmar Durumu Nedir?
Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar durumu ile sadece proje tanzim edilebilir , inşaat yapılamaz.
İmar Durumu İçin İstenilen Belgeler nelerdir?

 • Dilekçe
 • Tapu fotokopisi
 • Varsa Çap (Plan örneği)

İmar durumu hafta içi her gün 14.00 -16.00 saatleri arasında sözlü olarak Belediyemiz yeni hizmet binası 3.kattaki İmar Durumu Şubemizden (Oda No:308) öğrenilebilir.

İmar Durumu Belgesi Ücret Tarifesi :

İmar Durumu Belgesi

 

TL
Yazılı İmar Durumu

 

TL
İmar Plan Sureti (A4)

 

TL
Sit Paftası Sureti (A4)

 

TL
Yer Seçimi Belgesi

 

TL
Kitle Tastiği

 

TL

 

YAPI RUHSATI

Yapı Ruhsatı nedir?
Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile, yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.
Yeni İnşaat Ruhsatı İstenilen Belgeler Nelerdir?
1- İnşaat ruhsatı istemini içerir dilekçe;
a) Dilekçe üzerinde; talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.
b) Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
2- Tapu kayıt örneği (1 aylık vizeli)
3- Kadastro Aplikasyon Krokisi
4- İmar Durumu
5- Yapı Yeri Uygulama Krokisi
6- Yapı Yeri Kot Krokisi
7- Numarataj Krokisi
8- Gerekli ise Trafo Belgesi
9-Yol – Kanal Katılım payı bedelleri
10- Moloz döküm belgesi
11- Arsa kıymet bedeli
12- Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde istinat duvarı ruhsatı
13- Muvakkat yapılar için Encümen kararı
14- a) Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde;
Ticaret odası kaydı,
Vergi sicil numarası
Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname
b) Yapı mal sahibi dışında, bir müteahhit tarafından yapılacak ise;
Ticaret odası kaydı,
Vergi levhası fotokopisi
15- Mal sahibi ve müteahhitten sertifikalı usta çalıştırılacağına dair taahhütname

YDK onaylı, Mimari proje (3 takım)
YDK onaylı, Statik proje (hesapları ile birlikte 4 takım)
YDK onaylı, Elektrik projesi (Tedaş ve PTT onaylı 1 takım)
YDK onaylı, Mekanik tesisat projeleri (iz-su onaylı), ısı yalıtım raporu, kaloriferli ve
asansörlü binalarda kalorifer ve asansör projesi, varsa klima tesisat projesi, vb (2 takım)
YDK onaylı, Zemin etüt raporu (2 takım)
(Bilgisayar ortamında hazırlanmış proje ve hesapların cd’ye kayıtlı örneklerinin proje ekinde ibrazı)
16- Proje müelliflerinin ilgili meslek odasınca düzenlenen oda sicil durum belgeleri
(Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, Jeofizik mühendisi ve zemin etüt sorumluluk belgesi)

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeni İnşaat Ruhsatı Ücret Tarifesi:


Plan Proje Tetkik Onay Harcı (Madde 26/2e'ye göre)
Mesken

 

TL
Ticaret

 

TL

 

Bina İnşaat Harcı (Madde 25'e göre)
Mesken İnşaatı


İnşaat Alanı

100 m2'ye kadar

 

TL

101-120 m2

 

TL

121-150 m2

 

TL

151-200 m2

 

TL

200 m2'den yukarı

 

TL

Tİcaret İnşaatı


İnşaat Alanı

25 m2'ye kadar

 

TL

26-50 m2

 

TL

51-100 m2

 

TL

100 m2'den yukarı

 

TL

 

Zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı (Madde 26/2d'ye göre)

Mesken

 

TL

Ticaret

 

TL

 

Suret Ücreti

Ozalit Çekimi (Proje boyut m2)

 

TL

Onay Sureti (Onay başına)

 

TL

Yerinde Tetkik Ücreti

 

TL

YAPI DENETİM YASASI GEREĞİ İSTENEN BELGELER

1- Yapı Denetim Kuruluşu izin belgesinin noter tasdikli sureti,
2-  Bakanlığın Internet sayfasından alınmış yapıya ilişkin bilgi formu aslı
     (Bir parselde birden fazla bina olması halinde her bina için ayrı YİBF formu alınacaktır.)
3-  Yapı Denetim Kuruluşu ile mal sahibi arasındaki Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi  
      (planlanan şekliyle inşaat başlama ve bitirme tarihleri belirtilecek.
4- Yapı denetim firmasının Yapı Denetimi üstlendiğine dair taahhütname
5- İdarenin açmış olduğu Yapı Denetim Hesabına Yapı Denetim Hizmet bedelinin ilk taksidinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Çukurova Belediyesi Yapı Denetim Hesabı:T.C Ziraat Bankası Kurttepe şubesi No:52305275-5006)
6-Yapı Denetim Kuruluşunun imza sirküleri
7-Yapı Denetim Kuruluşunun, yapılacak yapı için görevlendirdiği yapı denetçisi inşaat mühendisi ile yardımcı kontrol elemanının ikametgah belgeleri.
8- Yapı Denetim Kuruluşu'nun inşaatta görevlendirilen teknik personel listesi
9- Görevlendirilen teknik personelin, 3194 sayılı yasaya göre devam etmekte olan bir fenni mesuliyet görevinin bulunmadığında dair taahhütname.
TADİLAT BAŞVURULARINDA GEREKLİ EVRAKLAR
A -.RUHSAT GEREKTİREN TADİLAT İŞLEMLERİNDE
1-         - (Tadilat konusunun açıkça belirtildiği)
            - Tapu kayıt örneği (son ay tarih onaylı)
            - Tadilat projeleri
            - Proje müellifi onayı.
            - Bakanlıkça izin belgesi almış laboratuar ortamında yapılmış karot+demir deney sonuçları,
            - Yapı Denetimin uygunluk raporu 
            - Gerekli olması halinde Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi
           - YDK.na ilişkin belgeler.(YİB Formu ,hizmet sözleşmesi ,YDK izin belgesi,YDK makbuzu,YDK taahhütname,YDK personeli 3194'egöre fenni mesul yoktur yazısı...)   Müteahhit evrakları ( Ticaret Odası sicil kaydı aslı , Vergi Levhası fotokopisi, mal sahibi arasında sözleşme , mal sahibi müteahhit ise noterden taahhütname


Tadilat Ruhsatı Tetkik Ücreti

Mesken m2

 

TL

Ticaret m2

 

TL

 

Betonarme Tadilat Tetkik Ücreti

0-250 m2

 

TL

251-500 m2

 

TL

501-1000 m2

 

TL

1001-10000 m2

 

TL

10001 ve üzeri

 

TL

 

B- RUHSAT GEREKTİRMEYEN TADİLAT İŞLEMLERİNDE
(İmar Yönetmeliği 'nin 70. mad.’de belirtilen tadilatlar)
1-Ortak mahalleri etkilemeyen bağımsız bölüm içi dahili tadilatlar;
            - Tadilat konusunun açıkça yazılı olduğu dilekçe
            -Mal sahibi veya vekili tarafından sunulan,tapu bilgileri  .Vekil başvuracaksa  
             vekaletname aslı ve fotokopisi.
            -Tadilat çizimi.
            -Proje müellifi onayı

2-Ortak mahalleri etkileyen tadilatlarda ;
            - Tadilat konusunun açıkça yazılı olduğu dilekçe
            -Tüm tapu kaydı bilgileri
            -Tüm tapu kaydına göre kat maliklerinin onayı.
            -Tadilat çizimi.
             -Proje müellifi onayı
YAPI KULLANMA BELGESİ

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?

       Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini,inşaat bitirim tarihini,tapu kaydını,adresini,bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir. 
 

 Yapı Kullanma İzin Belgesi  İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?
       Yapı Kullanma izni istemi içeren dilekçe
       Tapu kaydı bilgileri  
       Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi
       Dış Kanal Belgesi ASKİ )
       Telekom Olur Yazısı 
       Proje Müellifleril Raporu
       Yapı Denetim Kuruluşunun raporu
       Cephe Fotoğrafları - 13x18 cm
       Emlak / Çevre Temizlik Vergisi  Yoktur Yazısı
       SSK ‘dan alınan  borcu yoktur  belgesi
       Bina Asansörlü ise ,Asansör firmasından
        - TSE Belgeleri 
        - Garanti Belgesi
        - Mühendislerin SSM Belgeleri
        - Muayene Raporu - 4 adet
        - Muayene Fişi
        - Uygulama Projeleri - 0da Tasdikli
       Sığınak Raporu (Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda )
       Yangın Tesisat Raporu ( Dosyada İtfaiye Daire Başkanlığından onaylı  yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri varsa )
        
Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır ?
Yapı Kullanma İzni almak için binalardaki bağımsız bölüm sahipleri veya vekalet verdikleri kişi dilekçe,tapu fotokopisi ve gerekli belgelerle Belediyeye başvurmalıdır.
Yapı Kullanma izni verilebilmesi için yapının aplikasyon,temel,su basman,ısı yalıtım ve kaba inşaat vizelerinin yapılmış olması zorunludur.Başvuruyu alan yapı kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar.Binada herhangi bir aykırılık  yoksa gerekli emniyet tedbirleri alınmışsa yapının fenni sorumlusu veya Yapı Denetim kuruluşunun uygunluk raporları alındıktan sonra Yapı Kullanma İzni düzenlenir.
Yapı Kullanma İzni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su,elektrik ve telefon abonelikleri  yaptırılabilir.

YAPI KULLANMA İZNİ HARCI

Mesken m2

 

 

Ticaret m2

 

 

 

Yapı Kullanma Tetkik Ücreti

Mesken

 

 

Ticaret

 

 

Kalorifer Tetkik Ücreti

 

 

Hidrofor Tetkik Ücreti

 

 

Havalandırma Tetkik Ücreti

 

 

 

Isıtma, Soğutma, Klima

Tetkik Ücreti (Her bağımsız bölüm için)

 

 

 

Sıhhi Tesisat Ücreti

(Her bağımsız bölüm için)

 

 

 

Pis su Tesisatı Tetkik Ücreti

(Her bağımsız bölüm için)

 

 

 

Merkezi Sistem Anten

(Her bağımsız bölüm için)

 

 

 

Asansör Muayene ve Ruhsat Harcı

(Her bağımsız bölüm için)

 

 

 

Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Ücreti

(Her bağımsız bölüm için)

 

 

 

Fen Elemanı Kaydı

 

 

 

Fotoğraf Tastiği

 

 

 

İmar ve Şehircilik Müdür V.
Ali ARSLANLIOĞLU

Adres : Belediye Evleri Mah. Türkmenbaşı Bul..No:61
Tel : 0322 239 64 64 /1184

ÇUKUROVA BELEDIYESI