Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzün temel işlevleri; Belediyemiz birimlerinin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğu temin ederek, çalışmalarını izlemek sunulan hizmetin verimliliğinin artmasına katkıda bulunmasının yanı sıra birimler arası çalışmalarda uyum ve eşgüdümün sağlanmasına yardımcı olmaktır.

Bu nedenle Kurulumuz, inceleme, araştırma ve denetleme işlevini yerine getirirken öncelikle hizmet birimlerinin mevcut hukuk düzenine, kendi faaliyet alanları ile ilgili mevzuata uyma derecesini saptayarak, iş ve hizmet üretmede kullanılan yöntemler ve çalışma yerleri ile çalışanların bilgi ve beceri düzeyini irdeleme, Belediyenin hizmet, amaç ve hedefleri açısından birim çalışmalarını inceleme ve birimler arasındaki eşgüdümün sağlanmasına ve kırtasiyeciliğin azalmasına yardımcı olarak yönetimin etkili, verimli ve düzgün işlemesine yardımcı olma amacını gütmekte olup bu amaca uygun yürütülen hizmetin niteliği itibariyle Belediyemiz faaliyetlerini ilgilendiren yürürlükteki tüm mevzuat Müdürlüğümüz çalışmaları için yasal bir çerçeve oluşturmaktadır.

Kurulumuz; Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin teftiş ve denetim faaliyetlerini, hazırlanan Yıllık Teftiş Programı çerçevesinde yürütmekle birlikte Belediyemiz çalışmaları ve personeli hakkında şikayet konusu edilen işlemler ile ilgili Başkanlık Makamının emirleri gereği yapılan inceleme ve soruşturma sonucu, sorumlulukları tespit edilen görevliler hakkında gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesini sağlayarak ayrıca Başkanlık Makamının emirleri ile program harici özel denetim görevini de yerine getirir.

Bunun yanı sıra, Belediyemiz memurlarının görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca ihbar ve şikayete konu eylem ve işlemlerin hukuki durumunun tespiti amacıyla suçun işlendiğinin ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak yasada belirtilen ön inceleme yaptırmaya yetkili merciye iletilmesi üzerine, Ön İnceleme Onayına bağlı olarak yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelere dayanarak izin vermeye yetkili merciye sunulmak üzere görüş özetini içeren ön inceleme raporlarını düzenleme görevi de yürütülmektedir.

Kurulumuz çalışmaları ile ilgili tüm yazışma, hesap, soruşturma dosyaları ve diğer evrakların kaydı ile müfettişlerce düzenlenen İnceleme ve Soruşturma , Disiplin, Tazmin ve Ön İnceleme Raporlarının Müdürlük talimatı ile ilgili birimlere sevki takibi ile arşivleme işlemleri Teftiş Kurulu Yönetmeliği gereği büro görevlilerince yerine getirilmektedir.

Teftiş Kurulu Müdürü
Memiş YAVUZ  0322 239 6464/1024
ÇUKUROVA BELEDIYESI