Çukurova'nın Filizleri Yönetmelik

 

ÇUKUROVA’NIN FİLİZLERİ

Her Apartman Bir Öğrenci Okutuyor

 

  

BURS YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM I: GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: AMAÇ
Bu yönetmeliğin amacı; 
maddi olanakları kısıtlı ve ailesinin gelir düzeyi düşük, ekonomik olarak bursa ihtiyacı olan öğrencilerin, ülkeye yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerine katkıda bulunmak ve aşağıda belirtilen hususlara uygun olmak şartıyla karşılıksız olarak verilecek bursların esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2: KAPSAM
Bu yönetmelik, “Çukurova’nın Filizleri” (Her Apartman Bir Öğrenci Okutuyor) projesi kapsamında, üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere destek ve katkı sağlayan apartman yöneticileri tarafından verilecek bursun kural ve işlemlerini kapsar. 

 BÖLÜM II: BURSUN KOŞULLARI

MADDE 3: ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Burs almak için müracaat eden öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

a)        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)        Adana Çukurova ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek.

c)        Maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması.

d)       Devlet üniversitesinde örgün eğitim öğrencisi olmak. (Ön Lisans veya Lisans öğrencisi olmak)

e)        Şehit ve Gazi çocukları önceliklidir.

f)         2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez.

g)        Vakıf üniversitelerinde burslu öğrenim gören öğrencilerin durumlarına ve şartlarına Yönetim Kurulu karar verir.

h)        Aynı sınıfta tekrar yapmamış olmak. (Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç)

 

MADDE 4: BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Burs almak için müracaat eden öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a)        Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b)        2 adet fotoğraf

c)        ÖSYM Sonuç Belgesi ve devam edeceği okuldan alınan öğrenci olduğuna dair Öğrenim Belgesi. (Her dönemde yenilenecek)

d)       Ara sınıftan başvuru halinde önceki ders yılına ait, ders durumunu gösteren not çizelgesi (transkript) ve öğrenci belgesi. (Her dönemde yenilenecek)

e)        Adli sicil kaydı sorgulaması

f)         Aile Sicil Beyannamesi (Muhtarlıktan)

g)        Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, gelir vergisi matrahı, emekli aylığını gösterir belge)

h)        Burs Başvuru Formu (EK.1)

  1. Talep dilekçesi
  2. Sorgu Formu

MADDE 5: BURSUN SÜRESİ


Burslar, öğrencinin öğrenim durumunu her dönem belgelenmesi, alınan bursun devamlılığını etkileyecek bir durum olmaması, öğrencinin öğretim kurumundaki eğitimini tamamlayıncaya kadar olanakların uygun olması şartıyla her yıl tekrarlanmak üzere devam eder. 


MADDE 6: BURSUN DEVAMLILIĞI

Öğrencinin sağlık mazereti, öğrenim kurumunda öğretime başlayamaması, öğrencinin elinde olmayan sebeplerle öğrenime ara vermesi halinde burs ödemesi durur. Bu halin kalkması ve öğrenime başlamasından itibaren burs ödemesi devam eder.
Öğrencinin kayıtlı bulunduğu yüksek öğrenim kurumunu, birinci yıl sonunda değiştirmesi halinde bursun devamlılığına yönetim kurulu karar verir.

MADDE 7: BURSUN MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ
Öğrenim bursları bir eğitim öğretim yılında 10 ay boyunca aylık 250 TL olarak ödenir. Burslar öğrencinin şahsi olarak açtıracağı banka hesabına, projeye katkı sağlayan kişi tarafından yatırılır. Koordinasyon merkezi tarafından takibi yapılır.

MADDE 8: BURSUN KESİLMESİ

Öğrencinin bursu aşağıdaki hallerde kesilir.

a)      Öğrencinin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşıldığında.

b)      Kayıtlı bulunduğu yüksek öğretim kurumuna devam etmediğinde.

c)      Yasaların suç saydığı insanlık onuruna, öğrencilik niteliklerine ve ahlaki unsurlarına uymayan veya yüz kızartıcı olay ve davranışlarda bulunduğunda.

d)     Adli veya disiplin suçu cezası alması halinde.

e)      Maddi durumu hakkında gerçek dışı beyanda bulunması halinde ayrıca maddi durumunun değişmesi ve dar gelirli ve ihtiyaçlı kişi kapsamından çıkması halinde

f)      Yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu dışında bir kurumdan kredi ve burs alması halinde.

g)     Burs yardımında bulunan grupların projeden çekilmesi ve ödenecek aylık bursların finanse edilememesi durumunda.

MADDE 9: BURS KAYNAKLARI
Bursların maddi kaynağı, apartmanlarda yöneticiler tarafından toplanacak aidatlar ve bağışlardır.

Her apartman yöneticisi, bu projeye destek olacaklarını taahhüt eden bir “Samimiyet Protokolü” imzalar ve bu projeye destek olan apartmanların girişlerine teşekkür plaketi asılır. 

BÖLÜM III: BURS KOMİTESİ

MADDE 9: BURS KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVİ

Çukurova Belediyesi’nde görevli 6 kişilik burs ekibinden oluşur. Komite; başvuru evraklarının uygunluğunu, başvuran kişilerin sosyo-ekonomik durumlarını kontrol eder, gerek görmesi halinde başvuru sahiplerine Sosyal İnceleme yapar. Durumu uygun olanlara burs verilmesini koordine eder.

            BÖLÜM IV: DİĞER HUSUSLAR

MADDE 10: Proje Çukurova ilçesinde ikamet eden öğrencileri kapsamakla birlikte, projeye destek vermek isteyen diğer il ve ilçelerden gelen başvuru kaynaklarının sağlanması ve kontenjan açılması durumunda destek sağlanabilir.

ÇUKUROVA BELEDIYESI