EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Alan(m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

Şambayadı

5300

16

76.754,00

23.026.200,00

690.786,00

1.20 Yoğunluklu Mesken

28.08.2013/14:00

 

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

   a) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

   b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

   c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

   d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

   e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibarıyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

   f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf  Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak  ya da iptal edilecektir.

8- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır.Ancak ihaleyi alanın talebi doğrultusunda ve İdarenin onayı olduğu takdirde ihaleyi alan ihale bedelinin 1/4 ünü peşin,geri kalan bakiyesini 4 ay içerisinde 4 eşit taksitte ödeyebilir.Taksite bağlanan kısmın toplamı için ÜFE oranında faiz alınır.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi,resmi harç,tapu harçları,alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup;alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamını Belediyemiz veznesine yatırdıktan sonra tapu tescil işlemi gerçekleşecektir.

11-Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan ,bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

12-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin veya peşinatı ödemediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15- Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen  maddelere uygun olarak hazırlayacakları  ihale zarfını  28/08/2013 günü ihale saatine kadar Yazı İşler ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17-Döküman bedeli:100 TL ( yüz Türk Lirası) dir.

 

 

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Çukurova İlçe Belediyesi adına kayıtlı; aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (kapalı teklif usulü) maddesine göre satılacaktır.

İli:                               : ADANA

İlçesi                           : ÇUKUROVA

Mahalle/Köyü           : ŞAMBAYADI

Mevkii                        :

Pafta No / Cilt No     :

Ada No / Sayfa No   : 5300

Parsel No / Sıra No   : 16

Yüzölçümü                : 76.754,00 m²

Belediye Payı             : TAM

Cinsi                           :

Niteliği                       : ARSA

Muhammen Bedeli  : 23.026.200,00 ¨

Geçici Teminatı        : 690.786,00 ¨

İhale Çukurova İlçe Belediyesince, 28/08/2013 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14:00 da Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Çukurova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilir. Ayrıca http://www.cukurova.bel.tr/ internet adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 ¨ (yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

 

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İştirakçilerin geçici teminat bedelini 28/08/2013 tarihinde ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve tekliflerini kapalı zarf içerisinde 28/08/2013 tarihinde yine ihale saatine kadar  Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

 

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 

MADDE 4– İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Teklif mektubu(Şartname ekinde örneği mevcut)

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

5) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

6) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf  Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

7) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

8) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

            Taşınmazların ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını  şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (teklif mektupları iç zarfa koyulacak, ağzı kapatılıp teklif sahibi tarafından  imzalanacak ve  diğer ihale evrakı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır. (İç ve dış zarfların üzerine teklif veren kişi yada kuruluşun ismi ve irtibat telefonu yazılacaktır.) İhaleye katılacak olanlar teklif zarflarını 28/08/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü ihale saatine kadar Çukurova Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) verilmek üzere Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak tekliflerde meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

MADDE 5- İHALE SÜRECİ

Kapalı teklif usulü ile ihale edilecek gayrimenkul için 2886 sayılı kanunun 37.maddesine göre hazırlanan teklifler 38. madde uyarınca ihale komisyonuna verilmek üzere teslim edeceklerdir. Aynı kanunun 39. ve 40.maddelerine göre kapalı teklifler değerlendirildikten sonra en yüksek teklif üzerinden sözlü teklifler alınarak ihale sonuçlandırılır.

 

MADDE 6- İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

MADDE 7- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı üst yönetici tarafından, karar tarihlerinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. Üst yönetici tarafından  karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

Üst yönetici tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

MADDE 8- HARÇ VE GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

 

MADDE 9- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (on beş) gün içinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır.Ancak ihaleyi alanın talebi doğrultusunda ve İdarenin onayı olduğu takdirde ihaleyi alan ihale bedelinin 1/4 ünü peşin, geri kalan bakiyesini 4 ay içerisinde 4 eşit taksitte ödeyebilir.Taksite bağlanan kısmının  toplamı için peşin olarak son ödeme tarihi baz alınıp  ÜFE artış oranında  faiz alınır. ÜFE artış oranı her taksitte kalan toplam ana para miktarı ile geçen aylara ait ÜFE artış farkının çarpımı ile bulunacaktır.

ÜFE oranı  eksi (-) çıktığı takdirde; uygulama, ana para üzerinden yapılacaktır. Ödeme bittiğinde tapu ferağ işlemi yapılacak olup, kesin teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak yada isteklinin talebi doğrultusunda ve idarenin onayı ile taksitlendirme yapılmışsa ihale bedelinin 1/4 ü Belediye veznesine yatırılmadığı takdirde ihale hükümsüz sayılacak ve ihale üzerinde kalan istekli tarafından yatırılan geçici teminat irat kaydedilecektir.         

 

MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 Satışı yapılan taşınmazın tapu tescili ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz. İdare de müşterinin yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

 MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 13- “Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

 

 

 

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, soyadı                 :

Tebligat adresi            :

İmza tarihi                  :

İmzası                         :

( İşbu şartname ekleriyle birlikte 5 (Beş) sayfa ve 13 (onüç) maddeden ibarettir. )

______________________

EKLER:

􀀀 Teklif Mektubu Örneği.

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI