EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Belediyemiz sınırları içerisinde ve sorumluluğundaki sokaklarda bulunan kent mobilyalarının yaptırılarak ilan ve reklam amacı ile kullanım hakkı  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun  35/a  maddesine göre  (kapalı teklif usulü)  ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.

S.

No

Cinsi

Adedi

İhale

İşi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici

Teminat %3(TL)

İhale Tarih/Saat

1

İki Yüzlü Reklam Vitrini (CLP),

80

 

Kent Mobilyalarının Yaptırılması ve Kiralanması

     

2

Afiş Değiştiricili İki Yüzlü Reklam Vitrini (CLP)

2

 

160.500,00+KDV

 

4.815,00

 

16.01.2019/16:00

3

Sabit Megalight

     

4

Billboard

106

     

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi ve diğer evrak mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve   

    250,00 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü  olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

6- İhaleye girebilme şartları ve istenen belgeler:

a) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt sureti (Reklam işi ile ilgili iştigal ettiklerine dair.)

b) Kanuni ikametgahı olması.

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

d) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

e) Tüzel kişi olması halinde kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ticaret sicil gazetesi.

f) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliklerin her birinin (a) (b) (c) (d) (e) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

g) İmza sirkülerini vermesi.

h) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri ve Adli Sicil Belgesi

ı) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

i) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacakların adına vekaletname ile vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

j) İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SSK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazıları ile ihalenin yapılacağı ay içerisinde ve son müracaat tarihinden önce alınmış vadesi geçmiş vergi ve prim borcunun olmadığına dair belge.

k) Yüklenicinin Kamu İhalelerinden (2886 ve 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihaleler) yasaklı olup olmadığına dair beyanları ve Çukurova Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı. Herhangi bir şekilde ihalelere girmekten yasaklı olanlar ile Çukurova Belediyesi ile herhangi bir nedenle yargıya intikal etmiş davası olanlar ihaleye katılamazlar.

ı) Geriye doğru son 3 yıl içerisinde nüfusu 250.000 (İkiyüz elli bin) kişiden az olmayan  en az (3) üç Belediye de  ihale konusu Kent Mobilyaları işletmeciliğini yaptığına dair iş bitirme veya iş durum belgesi. Bu iş bitirme veya iş durum belgeleri ilgili kurumlarca onaylanmış aslı veya noter tarafından tasdik edilmiş sureti olmalıdır.

m) İhale şartnamesini  satın alındığına dair makbuz,

n) Mali durumu gösterir referans mektubu . Kullanılmamış nakit veya teminat kredisi, muhammen bedelden ( 3 yıllık bedel üzerinden ) az olmayan ilgili Bankanın referans mektubu ( Genel Müdürlük teyit yazısı )

o) Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden alınmış Belediyemize ait borcu yoktur belgesi,

ö) İstekliler en az muhammen bedel ( 3 yıllık ) kadar sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.

p) Çukurova Belediye Başkanlığı adına alınmış 4.815,00TL (DörbinsekizyüzonbeşTürk Lirası ) % 3 tutarında geçici teminat alındı makbuzu veya Banka teminat mektubu, Banka teminat mektupları süresiz, limit içi ve Genel Müdürlük teyit yazılı olmalıdır.

r) Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu içeren zarf

7-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

9-İhale kararının onayı, ihaleyi alana tebliğinden itibaren ihale bedeli  şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda ödenecektir. 10-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen

    şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

11-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana

      Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12-Kiralama ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasını

      16/01/2019 günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri

      zorunludur belirtilen saat dışında alınmayacaktır.

13- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA BELEDIYESI