EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1-      Beeldiyeevleri Mahallesi 6687 ada 38 parsel içerisinde bulunan Çukurova Belediyesi Hizmet Binası içerisinde  aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalı yazılan 1 adet sıcak içecek 1 adet soğuk yiyecek içecek  otomat makinesi yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g (pazarlık Usulü) maddesine göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2-      Taşınmazın ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Çukurova İlçe Belediyesi Encümenince, Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-      İhaleye çıkartılan yerin ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedelleri;

 

Sıra No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1 -

Yiyecek İçecek Otomatı

2 Adet

09.11.2016

10:00

4.000,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4-      İhaleye Gireceklerin aşağıdaki belgeleri ibra etmeleri zorunludur;

a-Yasal ikametgah sahibi olmaları,         

b-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c- İsteklinin telefon, faks, elektronik posta adresi

d- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdan sureti), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını (Vergi Levhası) bildirmeleri,

e- Geçici teminatı yatırdıklarına dair belge,

f- İhaleye katılacakların gerçek kişi olmaları halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, amacına uygun işle ilgili oda kaydı.

g- İhaleye katılacakların tüzel kişi olmaları halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

h- İmza sirküleri (noter tasdikli),

i- Gerçek kişiyi temsil halinde noter tasdikli vekaletname,

j- Şartname tarihi itibari ile geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK dan alınmış belgeler

k- Savcılıktan sabıka kaydı (Adli Sicil Beyanı)

 l- Tüzel kişileri (şirket dernek vs.) ihale tarihi itibari ile temsile yetkili kişilerin temsile haiz olduklarını gösterir belge (yetki belgesi) ile imza sirküleri

m- Kiralanan dükkanların amacı dışında kullanılmayacağına ve başka bir iş yapılmayacağına dair taahhütname

5-      İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

6-      İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri ihalenin yapılacağı gün en geç 09:30 a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-      Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-      İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları üst yönetici, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

 

İlan Olunur.

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI