İlaçlama Hizmeti Alınacaktır

 

İdarenin Adı

:

Çukurova İlçe Belediyesi

 

 

İşin Adı

:

Çukurova İlçe Belediyesinin Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı

 

 

İhale Kayıt No

:

2009/174056

 

 

Türü - Usulü

:

Hizmet alımı - Açık ihale usulü

 

 

 

 

 

 

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

DR SADIK AHMET BULV. NO:60 ÇUKUROVA/ADANA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

322 2391512 - 322 2481580

 

 

c)Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cukurova.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.cukurova.bel.tr

 

2. İhale Konusu hizmetin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Çukurova İlçe Belediyesinin Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin 51 İşçi, 12 Araç ve Muhtelif Cins ve Miktarda İlaç  ile Hizmet Alımı İşi

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

Çukurova İlçe Belediyesi Sınırları Dahilinde

 

 

c ) İşin Süresi

:

Yer Teslim Tarihinden İtibaren 11 Ay 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Çukurova Belediyesi Encümen Salonu

 

b ) Tarihi ve Saati

:

11.01.2010 - 10:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,  
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇ UYGULAMA   BELGESİ
İLAÇLAR  SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ  HALK  SAĞLIĞI ALANINDA  KULLANILMAK  ÜZERE RUHSATLANDIRILMIŞ VEYA AYNI  MAKSATLA İTHALİNE İZİN  VERİLMİŞ  OLMALIDIR.
İLAÇLAR İÇİN  RUHSAT VEYA İTHALAT İZİN  SAHİBİ TARAFINDAN  İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ  ADINA DÜZENLENMİŞ İHALEYE AİT YILINA AİT YETKİLİ FİRMA SAHİBİ VEYA İTHAL  İZİN SAHİBİ TARAFINDAN TEKLİF VEREN  FİRMA ADINA DÜZENLENMİŞ İHALE YILINA AİT SATICI BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

         

 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15 inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %10 undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
35 ADET VASIFSIZ İŞÇİ (BRÜT ASGARİ ÜCRETLİ)
13 ADET ŞOFÖR (BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 20 FAZLASI)
2 ADET USTA (  BRÜT ASGARİ ÜCRETİN %20 FAZLASI)
1 ADET SORUMLU MÜDÜR/KOORDİNATÖR/EKİP SORUMLUSU (BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 80 FAZLASI)

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu 

5 ADET EN  AZ 2008 MODEL TEK  KABİNLİ  KAMYONET
6 ADET EN AZ 2008 MODEL ÇİFT KABİNLİ  KAMYONET
1 ADET EN  AZ 2007 MODEL BİNEK  ARAÇ (KLİMALI)
600 KG LARVA MÜCADELESİ İÇİN  İGR GRUBU LARVASİT ALIMI
1000 LT UÇKUN MÜCADELESİ İÇİN SENTETİK PYRETROİTH PHOTO-LAİBLE GRUBUNDAN CYPHENOTHRİN  İÇERİKLİ  İNSEKTİSİT ALIMI
300 LT UÇKUN MÜCADELESİ İÇİN SENTETİK PYRETROİTH PHOTO-LAİBLE GRUBUNDAN D-PHENOTHRİN İÇERİKLİ İNSEKTİSİT ALIMI
4000 LT UÇKUN MÜCADELESİ İÇİN SENTETİK PYRETROİTH PHOTO-LAİBLE GRUBUNDAN CYFLUTHRİN İÇERİKLİ İNSEKTİSİT  ALIMI
1000 LT UÇKUN MÜCADELESİ İÇİN SENTETİK PYRETROİTH PHOTO-LAİBLE GRUBUNDAN PERMETHRİN İÇERİKLİ İNSEKTİSİT ALIMI
1200 LT REZİDÜEL (KALICI) İLAÇLAMA İÇİN ALFACYPERMETHRİN VEYA DELTAMETHRİN İÇERİKLİ İNSEKTİSİT ALIMI
700 LT KENE MÜCADELESİ İÇİN SENTETİK  PYRETROİTH GRUBUNDAN DELTAMETHRİN İÇERİKLİ İNSEKTİSİT   ALIMI

4.3.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler
ISO 9001-2000 KALİTE YÖNETİM  BELGESİ
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM  BELGESİ
Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1
HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERLE MÜCADELE HİZMET İŞİ 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Belediyesi Dr. Sadık Ahmet Bulv No:60 Çukurova/Adana adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

ÇUKUROVA BELEDIYESI