6339 ADA KİRALAMA İLANI

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Adana İli, Çukurova İlçesi, Toros Mahallesi, 6339 ada 1 parsel (Toros Kapalı Semt Pazarı) içerisinde bulunan 6 m² ebadındaki büfe yerinin kullanım hakkı 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir.

2- Söz konusu büfe yerinin ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir. Ayrıca http://www.cukurova.bel.tr/ internet adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

3-İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda 30.03.2016 tarihinde saat:16:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine (açık teklif usulü) göre yapılacaktır.

4- Büfe yerinin 1 (bir) yıllık kira muhammen bedeli 20.000,00 TL+KDV, geçici teminat 600,00 TL‘dir. Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır. İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

5-İsteklilerden istenen belgeler;

a)Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

b)Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını (vergi levhasını) bildirmeleri,

c)Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

d)İsteklinin telefon, faks, varsa elektronik posta adresi,

e)Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

f)Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge (yetki belgesi) ve imza sirküleri

g)Şartname tarihi itibari ile geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK dan alınmış belgeler

h)Yabancı istekliler için Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

ı)Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

i)Savcılıktan sabıka kaydı (Adli Sicil Beyanı)

7-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. ve 76. Maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının müşteriye tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde müşteri, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye gelir kaydedilir.

9)İhale sonucunda bütün vergi, resmi harç giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider kiracıya ait olup; kiracı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10)İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, üst yönetici tarafından 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

11) Kira sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde kiracı ihale bedelinin ilk taksidini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır,

12)İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

13)Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14)Taşınmazın ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 30.03.2016 günü saat:15:45’e kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

15)İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ek-3

KİRA ŞARTNAMESİ 

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1-

Kiraya verilecek taşınmazın:

İli:                               :Adana

İlçesi                           :Çukurova

Mahalle/Köyü           :Toros

Mevkii                        :Toros Kapalı Semt Pazarı

Pafta No / Cilt No     :

Ada No / Sayfa No   :6339

Parsel No / Sıra No   :1

Yüzölçümü                : 3.851,00 m²

Belediye Payı             :Tam

Cinsi                           :Arsa

Sınırları                     : 6 m²

Niteliği                       : Büfe

 

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz  Çukurova İlçe Belediyesi Encümenince, 30/03/2016 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 16:00 da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

MADDE 3- İhale Çukurova İlçe Belediyesinde, 10/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45.maddesi (Açık Teklif Usulü) ile yapılacaktır.

MADDE 4- Taşınmazın kira süresi 2 (iki) yıldır.

MADDE 5– Taşınmazın tahmin edilen ilk yıl kira bedeli 20.000,00 TL.+KDV (yirmibin Türk Lirası + KDV) ve geçici teminat miktarı 600,00 TL.(altıyüz Türk Lirası)’dır.

MADDE 6- Bir yıllık ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

MADDE 7- İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden sonra, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.

Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 8- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak şartı ile aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

a)      Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

b)     Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını (vergi levhasını) bildirmeleri,

c)      Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

d)     İsteklinin telefon, faks, varsa elektronik posta adresi,

e)      Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

f)       Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge (yetki belgesi) ve imza sirküleri

g)      Şartname tarihi itibari ile geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK dan alınmış belgeler

h)     Yabancı istekliler için Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

i)        Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

j)       Savcılıktan sabıka kaydı (Adli Sicil Beyanı)

MADDE 9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 10- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları üst yönetici tarafından, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Üst yönetici ihale kararını onaylamazsa ihale hükümsüz sayılır.

Üst yönetici onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye gelir kaydedilir.

İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

MADDE 11- Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

MADDE 12- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı idareye ödemek zorundadır.

MADDE 13- Kiracı idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz.

MADDE 14- Taşınmaza kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Belediyeden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

 

 

 

 

 

MADDE 15- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

MADDE 16- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir.

MADDE 17- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında ceza itirazsız olarak ödenir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itiraz kabul edilmez.

MADDE 18- Kiracı kira süresinin bitiminde derhal, sözleşmenin feshi halinde ise, tebliğatı müteakip 15(Onbeş) gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen tahliye etmemesi halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesine göre göre kiracı tahliye edilir.

MADDE 19- Bu şartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira sözleşmesine konan kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin 15. maddesine göre işlem yapılır.

MADDE 20- Bu şartnamede hüküm bulmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 21- İş bu şartnamede düzenlenmeyen hususlar, hazırlanacak sözleşmede belirlenir ve bu şartnamenin eki olan sözleşme iş bu şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 22- İhtilafların çözüm yeri Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

II-ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 23- “Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, soyadı                 :

Tebligat adresi            :

İmza tarihi                  :

İmzası                         :

NOT :

1) Şartnamede .../... şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2) Şartnameye konulması gerekli görülen “Özel Şartlar” Çukurova İlçe Belediyesince önceden tespit edilerek 23. ve müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.

ÇUKUROVA BELEDIYESI