Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-         "Belediyemiz sınırları dahilinde ve sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda Belediyemize ait 39 Adet İki Yüzlü Reklam Vitrini (CLP), 2 Adet Afiş Değiştiricili İki Yüzlü Reklam Vitrini (CLP), 8 Adet Sabit Megalight, 106 Adet Billboard, 50 Adet İki Yüzlü Reklam Vitrininden (CLP)( İşin ihalesi üzerinde bırakılan yüklenici firma tarafından Belediyemizce gösterilen uygun yerlere montajı yaptırılacaktır.) oluşan kent mobilyalarının ilan ve reklam amacı ile kullanım  hakkının ihaleye çıkartılarak 3 yıllığına kiraya verilmesi" işi 2886 sayılı Dev­let İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü  suretiyle ihale edilecektir.

2-       İşin tahmin edilen bedeli yıllık 130,132.00 TL+KDV olup 3 yıllığına kiraya verilecektir.

3-       İhale 20/12/2012 günü saat 09:30 'da Belediye Encümenince Encümen Salonunda yapılacaktır.

4-        İhale şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 100,00 TL. makbuz karşı­lığı aynı yerden temin edilebilir.

5-        İhaleye katılmak için istekliler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 20/12/2012 günü saat 09:00'a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte tekliflerini

5.1.Ticaret ve Sanayi Odası kayıt sureti (Reklam işi ile ilgili iştigal ettiklerine dair)

5.2 Kanuni ikametgâhı olması.

5.3.İdareye tebligat için adres göstermesi.

5.4Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr Siciline kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

5.5.Tüzel kişi olması halinde kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ticaret sicil gazetesi.

5.6.0rtak girişim olması halinde ihale şartnamesinde örneğine uygun noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi, oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (5.1.)(5.2.)(5.3.)(5.4)(5.5.) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler

5.7. İmza sirkülerini vermesi.

5.7.1.    Gerçek  kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

5.7.2.    Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.8.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacakların adına vekaletname ile vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

5.9. İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SGK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazıları ile ihalenin yapılacağı ay içerisinde ve son müracaat tarihinden önce alınmış vadesi geçmiş vergi ve pirim borcunun olmadığına dair belge.

5.10 Mali durum bildirisi ve belgeleri.

5.11. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.

5.12.Banka referans mektubu kullanılmamış krediler nakit veya teminat olarak keşif bedelinin en az %10 u kadar olacak. Banka referans mektupları ile bildirilen nakit veya teminat mektubu kredileri ilgili bankanın Genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.

5.13. Nüfusu en az 50.000 (elli bin) olan 1 İl veya ilçede ihale konusunda faaliyet gösterdiğine dair ilgili belediyelerden alınmış belge.

6.   İhaleye katılabilmek için tekliflerin 20/12/2012 günü saat 09.00' a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

6.1  Çukurova Belediye Başkanlığı adına alınmış, işin muhammen bedelinin %3’ ü tutarında geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu.

6-       Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrak değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-       Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8-       İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir.

9-        İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

/11/2012

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI