ÇUKUROVA İMAR İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.A.Ş.

 ÇUKUROVA İMAR İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.A.Ş.

İHALE İLANI

1-      Çukurova Belediyesi'nden kiralamış olduğumuz, çalıştırma ve kiralama yetkisi şirketimize ait olan Güzelyalı Mahallesi 5726 ada 1 parsel üzerinde Cabbar Dekeli Spor Tesisi içerisinde bulunan, aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalı yazılan 1(bir) adet büfe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g (pazarlık Usulü) maddesine göre 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir. 

2-      Taşınmazın ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Çukurova İmar A.Ş. Yönetim Kurulunca, Belediye Evleri Mah. Türkmenbaşı Bul. No:62'de bulunan Çukurova Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-      İhaleye çıkartılan yerin ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli; 

Sıra No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1

Çay Ocağı ve  Müştemilat

 

22.06.2015

16:00

60.000,00 + KDV

Muhammen bedelin % 3 ü kadardır

4-      İhaleye Gireceklerin aşağıdaki belgeleri ibra etmeleri zorunludur;

a-Yasal ikametgah sahibi olmaları,         

b-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c- İsteklinin telefon, faks, elektronik posta adresi

d- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdan sureti), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını (Vergi Levhası) bildirmeleri,

e- Geçici teminatı yatırdıklarına dair belge,

f- İhaleye katılacakların gerçek kişi olmaları halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, amacına uygun işle ilgili oda kaydı.

g- İhaleye katılacakların tüzel kişi olmaları halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

h- İmza sirküleri (noter tasdikli),

i- Gerçek kişiyi temsil halinde noter tasdikli vekaletname,

j- Şartname tarihi itibari ile geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK dan alınmış belgeler

k- Savcılıktan sabıka kaydı (Adli Sicil Beyanı)

 l- Tüzel kişileri (şirket dernek vs.) ihale tarihi itibari ile temsile yetkili kişilerin temsile haiz olduklarını gösterir belge (yetki belgesi) ile imza sirküleri

m- Kiralanan dükkanın amacı dışında kullanılmayacağına ve başka bir iş yapılmayacağına dair taahhütname

5-      İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00—TL karşılığında 2.maddede belirtilen şirket adresimizden temin edebilirler.

6-      İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri ihalenin yapılacağı gün en geç 12:00 a kadar Şirket adresimize teslim etmek zorundadırlar. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-      Çukurova İmar A.Ş. Yönetim Kurulu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-      İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları yönetim kurulunca, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

 

İlan Olunur.

ÇUKUROVA BELEDIYESI