Temizlik İşleri Müdürlüğü

“ÇUKUROVA BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN TÜM ALANLARDAKİ TEMİZLİĞİN YAPILMASI, ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ İŞİ İÇİN 3 YILLIK HİZMET ALIMI İŞİ”

ÇUKUROVA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

“Çukurova Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Tüm Alanlardaki Temizliğin Yapılması, Çöplerin Toplanması ve Nakli İşi İçin 3 Yıllık Hizmet Alımı İşi” hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2014/158827

1-İdarenin

a) Adresi

:

BELEDIYEEVLERI MH. TÜRKMENBAŞI BULV. NO:61 ÇUKUROVA/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3222391512 - 3222481580

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cukurova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

"398 İşçi ve 51 Araç ile Birlikte Çukurova Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Tüm Alanlardaki Temizliğin Yapılması, Çöplerin Toplanması ve Nakli İşi"
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Çukurova Belediyesi Sınırları Dahilinde Yapılacaktır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 36(Otuzaltı) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonu Belediyeevleri Mah. Türkmenbaşı Blv. No:61 Çukurova /ADANA

b) Tarihi ve saati

:

29.12.2014 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- TSE 13111 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ (İŞYERLERİ - KENT TEMİZLİĞİ GENEL KURALLAR STANDARDINA UYGUNLUK BELGESİ)
- 4925 SAYILI KANUN UYARINCA ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN K1 TAŞIMACILIK YETKİ BELGESİ

- KENDİ MALI İSTENİLEN ARAÇLARIN RUHSAT ASILLARI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

- 1 ADET YERALTI VE YERÜSTÜ KONTEYNER ÇÖP KAMYONU ÇALIŞTIRILMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 20,0 + 5,0  M³ HİDROLİK  SIKIŞTIRMALI, VİNÇLİ, EN AZ 260 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.) (KENDİ MALI OLACAK)
- 2 ADET ÇÖP  KAMYONU  ÇALIŞTIRILMASI  (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 20,0 + 1,5 M³ HİDROLİK  SIKIŞTIRMALI, EN AZ 260 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.) (KENDİ MALI OLACAK)
- 7 ADET ÇÖP  KAMYONU  ÇALIŞTIRILMASI  (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 15,0 + 1,5 M³ HİDROLİK  SIKIŞTIRMALI, EN AZ 260 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.) (4 TANESİ KENDİ MALI OLACAK)
- 11 ADET ÇÖP  KAMYONU  ÇALIŞTIRILMASI  (8 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 15,0 + 1,5 M³ HİDROLİK  SIKIŞTIRMALI, EN AZ 260 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)

- 2 ADET ÇÖP  KAMYONU  ÇALIŞTIRILMASI  (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 7,0 + 1,0 M³ HİDROLİK  SIKIŞTIRMALI, EN AZ 130 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)

- 2 ADET ÇÖP  KAMYONU  ÇALIŞTIRILMASI  (8 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 7,0 + 1,0 M³ HİDROLİK  SIKIŞTIRMALI, EN AZ 130 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)

- 1 ADET HİDROLİK TERTİBATLI VAKUMLU YOL SÜPÜRGESİ   (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, YANDAN YÜKLEMELİ, HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU, MİN 10,0 + 4,0 M³ HAZNELİ, EN AZ 250 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.) (KENDİ MALI OLACAK)
- 3 ADET SÜPÜRGE ARACI ÇALIŞTIRILMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, MİN 4,0 M³ HAZNELİ, EN AZ 130 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)
- 2 ADET KALDIRIMÜSTÜ HİDROSTATİK SÜPÜRGE ARACI ÇALIŞTIRILMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, MİN 1,0 M³ HAZNELİ, EN AZ 34 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)
- 3 ADET SULAMA ARAZÖZÜ ÇALIŞTIRILMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, EN AZ 10 TON TAŞIMA KAPASİTELİ, EN AZ 180 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)
- 3 ADET MİDİBUS  ÇALIŞTIRILMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL,ŞOFÖRLÜ, EN AZ 29+1  KİŞİ  OTURMA KAPASİTELİ, EN AZ 150 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)
- 2 ADET KAPALI KASALI KAMYONET  (4 + 1 KİŞİLİK ) ÇALIŞTIRILMASI  (16 SA/GÜN , YAKITI DAHİL,  ŞOFÖRSÜZ, ÇİFT  KABİN, EN AZ 125 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)
- 1 ADET KONTEYNIR YIKAMA ARACI ÇALIŞTIRILMASI  (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 4 X 2 LİK ARACA MONTELİ, EN AZ 180 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.) (KENDİ MALI OLACAK)
- 2 ADET CAMLI VAN MİNİBÜS  (4 + 1 KİŞİLİK ) ÇALIŞTIRILMASI (16 SAAT / GÜN, YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, EN AZ 90 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)

- 1 ADET TEMİZLİK SU JETİ ARACI ÇALIŞTIRILMASI (16 SAAT / GÜN, YAKITI DAHİL ,ŞOFÖRSÜZ, BUHARLI YIKAMA DEZENFEKTE AMAÇLI, EN AZ 125 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.) (KENDİ MALI OLACAK)

- 1 ADET İBADETHANELERİ TEMİZLEME ARACI ÇALIŞTIRILMASI (8 SAAT / GÜN, YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, EN AZ 125 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.) (KENDİ MALI OLACAK)
- 3 ADET TRAKTÖR  ÇALIŞTIRILMASI  (8 SAAT / GÜN, YAKITI DAHİL ŞOFÖRSÜZ, RÖMORKLU, EN AZ 49 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)
- 1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ  KAZICI-YÜKLEYİCİ  ÇALIŞTIRILMASI ( 4 X 4)  (12 SAAT / GÜN , YAKITI DAHİL,ŞOFÖRSÜZ, ATAŞMANLARIYLA BİRLİKTE, EN AZ 100 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)
- 2 ADET MİNİ YÜKLEYİCİ ÇALIŞTIRILMASI  (8 SAAT / GÜN, YAKITI DAHİL,ŞOFÖRSÜZ, ATAŞMANLARIYLA BİRLİKTE, EN AZ 47 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)
- 1 ADET MOLOZ KAMYONU  ÇALIŞTIRILMASI  (16 SAAT / GÜN, YAKITI DAHİL,ŞOFÖRSÜZ, EN AZ  15 TON TAŞIMA KAPASİTELİ, EN AZ 250 HP GÜÇTE VE EN AZ 2014 MODEL OLACAKTIR.)

İstekliler kendi malı olması istenilen araçların ruhsat asıllarını veya noter onaylı suretlerini teklif dosyalarında sunacaklardır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

- TS EN ISO 9001-2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ
- TS EN ISO 14001-2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ

 

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

"EL VE MAKİNE İLE CADDE, SOKAK, KALDIRIM VE PAZAR YERLERİNİN TEMİZLENMESİ, ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİYESİ İŞİ" benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi Belediyeevleri Mah. Türkmenbaşı Blv. No:61 Çukurova /ADANA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi Belediyeevleri Mah. Türkmenbaşı Blv. No:61 Çukurova /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI