EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalı yazılan büfe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre kiraya verilecektir

 

 

S.

No

 

Mahalle

Ada

Parsel

Adres

İhale

İşi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarih/Saat

1

Toros

6339

1

Toros Mah 78076 Sk.

Büfe

30.000,00+KDV

900,00

04.07.2018/16:00

2

Belediyeevleri

7022

1

Belediyeevleri

84205 Sk

Büfe

11.378,00+ KDV

341,34

04.07.2018/16:05

3

Beyazevler

7333

1

Beyazevler

80003 Sk.

Büfe

11.378,00+ KDV

341,34

04.07.2018/16:10

4

Beyazevler

-

-

Beyazevler Cad. 80001 Sk.

Büfe ve Otopark

14.208,00+ KDV         

 

426,24

04.07.2018/16:15

 

5

 

Yurt

6204

1

Yurt Mah

71431 Sk

Çayocağı

4.000,00+KDV

120,00

04.07.2018/16:20

 

6

 

Toros

6239

1

Toros Mh

78194 Sk

Çiçek Yetiştiriciliği

10.000,00+KDV

300,00

04.07.2018 /16:25

 

 

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde

    görülebilir ve temin edilebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü  olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

   a) Teklif mektubu

   b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

   c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan Fotokopisi, adli sicil belgesi,

   d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi), Çukurova Belediyesinden borcu olmadığına dair belge

   e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili    

       olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, İhale için İstenilen diğer  belgeler ilk ilan  tarihinden sonra alınmış olacaktır.. 

   f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf

       Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı

       olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren  

       noter tasdikli belge ve imza sirküleri

   g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi

       beyan etmek.

   h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal

   edilecektir.

8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine  

    veya Belediyemize ait hesap numarasına  peşin olarak yatıracaktır

9-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen

    şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana

      Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11-Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını

      04/07/2018 günü saat 15.30’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri

      zorunludur.

12- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI