Temel Malzeme Satın Alınacaktır.

 

 

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 

OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ, ELENMİŞ 0-25 MM , 50 000 TON TEMEL MALZEME TEMİNİ VE NAKLİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2009/152986

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

DR SADIK AHMET BULV. NO:60 ÇUKUROVA/ADANA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

322 2391512 - 322 2481580

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cukurova.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

 

 

 

2. İhale konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Ocak Taşından  Kırılmış, Elenmiş 0 -25 Mm, 50 000 Ton Temel Malzeme  Temini ve Nakli

 

 

b ) Teslim Yeri

:

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ YOL İŞLERİ ŞANTİYESİ

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİBEN 5 GÜN İÇİNDE YER TESLİMİ YAPILACAKTIR.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU DR. SADIK AHMET BULV. N:60 ÇUKUROVA/ADANA

 

b ) Tarihi - Saati

:

02.12.2009 - 10:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler : K1 TAŞIMACILIK YETKİ BELGESİ,
İSO 9001 - 2000 BELGESİ, İSTEKİLERİN  KENDİ ADINA  KAYITLI İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA ALINMIŞ FAAL  DURUMDAKİ OCAĞA AİT İŞLETME  İZİN BELGESİ VE ÇED RAPORU BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

 

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve

Teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1
HER TÜRLÜ AGREGA ALIMI İŞLERİ KABUL EDİLECEKTİR.

 

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇUKUROVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI