EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Alan(m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

Karalarbucağı

7357

4

434,34

173.736,00

5.212,08

A-2 Mesken

14.03.2013/16:00

Şambayadı

9107

4

7.045,00

986.300,00

29.589,00

0.40 Yoğunluklu Mesken

14.03.2013/16:30

 

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu arsaların ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde incelenebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

   a) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

   b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

   c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

   d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

   e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

   f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf  Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

   g) Adli Sicil Beyanı (Sabıka Kaydı)

 

6- İhale kararı 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak  yada iptal edilecektir.

7- Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin olarak          Belediyemiz veznesine ödenecektir.

8- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedelinin ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek  geçici teminat idareye irat olarak kaydedilir.

9- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11- Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen  maddelere uygun olarak hazırlayacakları  ihale zarfını  14/03/2013 günü saat 15:30 a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Çukurova İlçe Belediyesi adına kayıtlı; aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre satılacaktır.

İli:                               : ADANA

İlçesi                           : ÇUKUROVA

Mahalle/Köyü           : KARALARBUCAĞI

Mevkii                        :

Pafta No / Cilt No     : N34C22-A-3-B

Ada No / Sayfa No   : 7357

Parsel No / Sıra No   : 4

Yüzölçümü                : 434,34 m²

Belediye Payı             : TAM

Cinsi                           :

Niteliği                       : ARSA

Muhammen Bedeli  : 173.736,00TL

Geçici Teminatı        : 5.212,08TL

İhale Çukurova İlçe Belediyesince, 14/03/2013 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 16:00 da Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Çukurova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilir. Ayrıca http://www.cukurova.bel.tr/ internet adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

Gayrimenkul bedeli yükleniciden peşin olarak tahsil edilecektir.Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İştirakçilerin Geçici teminat bedelini 14/03/2013 tarihinde ve saat 15:00' a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve tekliflerini kapalı zarf içerisinde 14/03/2013 tarihinde saat 15:30'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. 

 MADDE 4– İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

5) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

6) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf  Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

7) Adli sicil beyannamesi (Sabıka kaydı)

            Taşınmazların ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını  şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (teklif mektupları iç zarfa koyulacak, ağzı kapatılıp teklif sahibi tarafından  imzalanacak ve  diğer ihale evrakı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır. İç ve dış zarfların üzerine teklif veren kişi yada kuruluşun ismi ve irtibat telefonu yazılacaktır.) 14/03/2013 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15:30’a kadar Çukurova Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) verilmek üzere Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 5- İHALE SÜRECİ

Kapalı teklif usulü ile ihale edilecek gayrimenkuller 2886 sayılı kanunun 37.maddesine göre yapılır. 39 ve 40.maddeye göre kapalı teklifler değerlendirildikten sonra en yüksek teklif üzerinden sözlü teklifler alınarak ihale sonuçlandırılır.

MADDE 6- İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 7- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı üst yönetici tarafından, karar tarihlerinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. Üst yönetici tarafından  karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

Üst yönetici tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 MADDE 8- HARÇ VE GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

MADDE 9- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (on beş) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelini peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. Kesin teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir.  

Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ihale bedeli Belediye veznesine yatırılmadığı takdirde ihale hükümsüz sayılacak ve ihale üzerinde kalan istekli tarafından yatırılan geçici teminat irat kaydedilecektir.           

MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Satışı yapılan taşınmazın tapu tescili ihale bedeli Belediyemiz veznesine yatırıldığında yapılacaktır. Taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz. İdare de müşterinin yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 13- “Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, soyadı                 :

Tebligat adresi            :

İmza tarihi                  :

İmzası                         :

( İşbu şartname ekleriyle birlikte 4 (Dört) sayfa ve 13 (onüç) maddeden ibarettir. )

______________________

EKLER:

􀀀 Teklif Mektubu Örneği.

 

 

TEKLİF MEKTUBU    

TEKLİFTE BULUNANIN: 

ADI – SOYADI : ………………………………………………

TİCARİ ÜNVANI : ……………………………………………………………………………………. 

YASAL ADRESİ : ……………………………………………………………………………………. 

TELEFON NO. : ……………………………….

FAX NO. : …………………………………

İli                                            : ADANA 

İlçesi                                      : ÇUKUROVA

Mahallesi                               : KARALARBUCAĞI 

Ada No                                  : 7357

Parsel No                              : 4 

M²                                           : 434,34 

Cinsi                                      : ARSA

 

İhale Çıkış Bedeli                 :173.736,00 TL (yüzyetmişüçbinyediyüzotuzaltı Türk Lirası)

Geçici Teminat Bedeli         :5.212,08 TL(beşbinikiyüzoniki lira sekiz kuruş)

 

TEKLİF EDİLEN BEDEL::…………………………

(Yalnız:……………………………………………………………...........)

 

Açıklama

14/03/2013 tarihinde saat 16.00'da 2886 sayılı Devlet ihale kanuna göre satılacak olan, Çukurova  Belediyesine

ait yukarıda tapu kaydı ve özellikler belirtilen gayrimenkul için, teklif fiyatımın doğru olduğunu, şartname ve

eklerini tamamen okuyup kabul ettiğimi imza ve beyan ederim.

 

 

YASAL TEMSİLCİSİNİN

 

İmzası : ………………………

Adı – Soyadı : ………………………

 

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Çukurova İlçe Belediyesi adına kayıtlı; aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre satılacaktır.

İli:                               : ADANA

İlçesi                           : ÇUKUROVA

Mahalle/Köyü           : ŞAMBAYADI

Mevkii                        :

Pafta No / Cilt No     : N34D24-B-3-A

Ada No / Sayfa No   : 9107

Parsel No / Sıra No   : 4

Yüzölçümü                : 7045,00 m²

Belediye Payı             : TAM

Cinsi                           :

Niteliği                       : ARSA

Muhammen Bedeli  : 986.300,00TL

Geçici Teminatı        : 29.589,00TL

İhale Çukurova İlçe Belediyesince, 14/03/2013 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 16:30 da Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Çukurova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilir. Ayrıca http://www.cukurova.bel.tr/ internet adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

Gayrimenkul bedeli yükleniciden peşin olarak tahsil edilecektir. Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İştirakçilerin geçici teminat bedelini 14/03/2013 tarihinde  saat 15.00'a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve tekliflerini kapalı zarf içerisinde 14/03/2013 tarihinde saat 15.30'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

MADDE 4– İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

5) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

6) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf  Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

7) Adli sicil beyannamesi (Sabıka kaydı)

            Taşınmazların ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını  şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (teklif mektupları iç zarfa koyulacak, ağzı kapatılıp teklif sahibi tarafından  imzalanacak ve  diğer ihale evrakı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır. İç ve dış zarfların üzerine teklif veren kişi yada kuruluşun ismi ve irtibat telefonu yazılacaktır.) 14/03/2013 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15:30’a kadar Çukurova Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) verilmek üzere Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 5- İHALE SÜRECİ

Kapalı teklif usulü ile ihale edilecek gayrimenkuller 2886 sayılı kanunun 37.maddesine göre yapılır. 39 ve 40.maddeye göre kapalı teklifler değerlendirildikten sonra en yüksek teklif üzerinden sözlü teklifler alınarak ihale sonuçlandırılır.

MADDE 6- İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 7- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı üst yönetici tarafından, karar tarihlerinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. Üst yönetici tarafından  karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

Üst yönetici tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

MADDE 8- HARÇ VE GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

MADDE 9- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (on beş) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelini peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. Kesin teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir.  

Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ihale bedeli Belediye veznesine yatırılmadığı takdirde ihale hükümsüz sayılacak ve ihale üzerinde kalan istekli tarafından yatırılan geçici teminat irat kaydedilecektir.           

MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Satışı yapılan taşınmazın tapu tescili ihale bedeli Belediyemiz veznesine yatırıldığında yapılacaktır. Taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz. İdare de müşterinin yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 13- “Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, soyadı                 :

Tebligat adresi            :

İmza tarihi                  :

İmzası                         :

( İşbu şartname ekleriyle birlikte 4 (Dört) sayfa ve 13 (onüç) maddeden ibarettir. )

______________________

EKLER:

􀀀 Teklif Mektubu Örneği.

 

 TEKLİF MEKTUBU

   TEKLİFTE BULUNANIN:

 

ADI – SOYADI : ……………………………………………… 

TİCARİ ÜNVANI : ……………………………………………………………………………………. 

YASAL ADRESİ : ……………………………………………………………………………………. 

TELEFON NO. : ……………………………….

FAX NO. : …………………………………

İli                                            : ADANA 

İlçesi                                      : ÇUKUROVA 

Mahallesi                               : ŞAMBAYADI

Ada No                                  : 9107 

Parsel No                              : 4 

M²                                           : 7045,00 

Cinsi                                      : ARSA 

İhale Çıkış Bedeli                 :986.300,00 TL(dokuzyüzseksenaltıbinüçyüz Türk Lirası)

Geçici Teminat Bedeli         :29.589,00TLyirmidokuzbinbeşyüzseksendokuz Türk Lirası)

 

TEKLİF EDİLEN BEDEL::…………………………

 

(Yalnız: .……………………………………………………………...................)

 

Açıklama

14/03/2013 tarihinde saat 16.30'da 2886 sayılı Devlet ihale kanuna göre satılacak olan, Çukurova  Belediyesine

ait yukarıda tapu kaydı ve özellikler belirtilen gayrimenkul için, teklif fiyatımın doğru olduğunu, şartname ve

eklerini tamamen okuyup kabul ettiğimi imza ve beyan ederim.

 

 

YASAL TEMSİLCİSİNİN

 

İmzası : ………………………

Adı – Soyadı : ………………………

ÇUKUROVA BELEDIYESI