ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Belediyemiz sınırları içerisinde ve sorumluluğundaki cadde ve sokaklarda bulunan 89 adet iki yüzlü reklam vitrini (CLP), 2 adet afiş değiştiricili iki yüzlü reklam vitrini (CLP), 8 adet sabit megalight, 106 adet bilboard’dan oluşan kent mobilyalarının ilan ve reklam amacı ile kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.

2-Reklam panolarının tamamının kullanım hakkı 3 yıl olup, 1 (bir) yıllık kira muhammen bedeli  330.900,00 TL+KDV, geçici teminat 9.927,00 TL‘dir.

3- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda 09.03.2016 tarihinde saat:16:00’da yapılacaktır.

4-Söz konusu cadde ve sokaklarda bulunan 89 adet iki yüzlü reklam vitrini (CLP), 2 adet afiş değiştiricili iki yüzlü reklam vitrini (CLP), 8 adet sabit megalight, 106 adet bilboard’dan oluşan kent mobilyalarının ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 250,00 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

5- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır. İhale bedeli üzerinde %6 oranında kesin teminat alınır.

6- İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibarıyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

            f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

7-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. ve 76. Maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının müşteriye tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde müşteri, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye gelir kaydedilir.

9-İhale sonucunda bütün vergi, resmi harç giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider kiracıya ait olup; kiracı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, üst yönetici tarafından 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

11- Kira sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde kiracı ihale bedelinin ilk yıllık taksidini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır,

12-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

13-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14- Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 09.03.2016 günü saat:15:45’e kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

15- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ÇUKUROVA BELEDIYESI