EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Alan(m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

Şambayadı

5300

16

76.754,00

23.026.200,00

690.786,00

1.20 Yoğunluklu Mesken

10.07.2013/14:30

 

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

   a) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

   b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

   c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

   d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

   e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibarıyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

   f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf  Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak  ya da iptal edilecektir.

8- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır.Ancak ihaleyi alanın talebi doğrultusunda ve İdarenin onayı olduğu takdirde ihaleyi alan ihale bedelinin 1/4 ünü peşin,geri kalan bakiyesini 4 ay içerisinde 4 eşit taksitte ödeyebilir.Taksite bağlanan kısmın toplamı için ÜFE oranında faiz alınır.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi,resmi harç,tapu harçları,alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup;alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamını Belediyemiz veznesine yatırdıktan sonra tapu tescil işlemi gerçekleşecektir.

11-Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan ,bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

12-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin veya peşinatı ödemediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15- Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen  maddelere uygun olarak hazırlayacakları  ihale zarfını  10/07/2013 günü ihale saatine kadar Yazı İşler ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17-Döküman bedeli:100 TL ( yüz Türk Lirası) dir.

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI