ÇUKUROVA BELEDİYESİ YOL HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ İÇİN ARAÇ VE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI

 

 

İhale İlanı

 
 
 

 

 

Araç ve İşçi Çalıştırılması Hizmeti Alınacaktır.

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 

ÇUKUROVA BELEDİYESİ YOL HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ İÇİN ARAÇ VE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2010/46788

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

BELEDİYEEVLERİ MH DR SADIK AHMET BULV. NO:60 ÇUKUROVA-ADANA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

322 2391512 - 322 2481580

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cukurova.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.cukurova.bel.tr

 

 

2. İhale Konusu hizmetin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Çukurova İlçe Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Alanlarda 56 İşçi ve 7  araç Çalıştırılarak Her Türlü Yol  Hizmetlerinin   24 Ay Boyunca Görülmesi Hizmet Alımı  İşi

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE.

 

 

c ) İşin Süresi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİBEN YAPILACAK YER TESLİMİNDEN İTİBAREN 24 AY.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU

 

b ) Tarihi ve Saati

:

01.06.2010 - 09:00

 

 

UYARI : Bu İhale Yıllara Yaygındır ve ihale süresi 1-2 yıldır.(2 yıl dahil)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

         

 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

 
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.Personel durumuna ilişkin belgeler
17 ADET VASIFLI  ASFALT YAMA İŞÇİSİ
6 ADET VASIFLI BETON  KİLİT USTASI
2 ADET VASIFLI  İŞ MAKİNESİ TAMİRCİSİ
9 ADET VASIFLI İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ
16 ADET VASIFLI  ŞOFÖR
2 ADET VASIFLI BİLGİSAYAR  OPERATÖRÜ
3 ADET VASIFLI GREYDER OPERATÖRÜ
1 ADET VASIFLI KOORDİNATÖR 

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
2 ADET KASALI KAMYONET (EN AZ 2007 MODEL, 4 X 2 ŞASELİ)
1 ADET  ÇİFT KABİN PİCK- UP (EN AZ 2008 MODEL,KLİMALI , 4+1)
3 ADET BİNEK  ARAÇ (EN AZ 2008 MODEL,KLİMALI)
1 ADET LASTİK  TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ (EN AZ 2006 MODEL,EN AZ 1,0 M³-2,5 TON TAŞIMA GÜÇLÜ)
 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1
HER TÜRLÜ YOL HİZMETLERİNİN (ASFALT İŞLERİ, YOL TAMİR- BAKIM İŞLERİ , BETON KİLİT PARKE İŞLERİ) GÖRÜLMESİ İÇİN ARAÇ VE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

 

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 
 

 

 
 

 

  


   


        

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI