Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

İhale İlanı

Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır

 

 

İdarenin Adı

:

Çukurova İlçe Belediyesi

 

 

İşin Adı

:

Çukurova Beld. Hizmet Binası ve Müştemilatlarında Çalıştırılmak Üzere Özel Güvenlik Hizmeti Alımı

 

 

İhale Kayıt No

:

2010/50901

 

 

Türü - Usulü

:

Hizmet alımı - Açık ihale usulü

 

 

 

 

 

 

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

BELEDİYEEVLERİ MH. DR .SADIK AHMET BULV. NO:60 ÇUKUROVA/ADANA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

322 2391512 - 322 2481580

 

 

c)Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cukurova.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.cukurova.bel.tr

 

 

2. İhale Konusu hizmetin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Çukurova Belediyesi Hizmet Binası Ve  Müştemilatlarında Çalıştırılmak Üzere 109 Özel Güvenlik Elemenı  Çalıştırılması Hizmeti Alımı  İşi 

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

Çukurova Belediyesi Sınırları Dahilinde.

 

 

c ) İşin Süresi

:

06.08.2010- 05.08.2012 (24 Ay)

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Çukurova Belediyesi Meclis Salonu

 

b ) Tarihi ve Saati

:

09.06.2010 - 08:30

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, - 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN 5.MADDESİ İLE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN  UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 10. MADDESİ GEREĞİ ÖNGÖRÜLEN  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLMİŞ ÖZEL GÜVENLİK FAALİYET İZİN BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ
- 5188 SAYILI KANUN VE UYGULAMA  YÖNETMELİĞİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ 
 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

         

 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

 
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
105 ADET SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ELEMANI
3 ADET SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ
1 ADET SİLAHSIZ ÖZEL  GÜVENLİK  GENEL KOORDİNATÖRÜ

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
1  ADET BİNEK ARAÇ (ŞOFÖRSÜZ, KLİMALI, YAKITI DAHİL,DİZEL 24 SAAT/GÜN)
1 ADET BİNEK ARAÇ (ŞOFÖRSÜZ, KLİMALI, YAKITI DAHİL, DİZEL, 16 SAAT/GÜN)
2 ADET (13+1) MİNİBÜS (ŞOFÖRLÜ, KLİMALI, YAKITI DAHİL, DİZEL,10 SAAT/GÜN)
2 ADET (4+1) PİCK-UP (ŞOFÖRLÜ) DİZEL, KLİMALI, 10 SA/GÜN

4.3.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler
ISO 9001-2000 KALİTE YÖNETİM  SİSTEM  BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİBu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE YÖNELİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ YAPMIŞ OLMAK

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müd. İhale Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İhale Düzeltme İlanı

Çukurova İlçe Belediyesi

ÇUKUROVA BELD. HİZMET BİNASI VE MÜŞTEMİLATLARINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

: 2010 /50901

1- İdarenin

   a) Adresi

:BELEDİYEEVLERİ MH. DR .SADIK AHMET BULV. NO:60 ÇUKUROVA/ADANA

   b) Telefon ve Faks Numarası

:322 2391512 -

   c) Elektronik Posta Adresi

:ihale@cukurova.bel.tr

   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:www.cukurova.bel.tr

2- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

   a) Kamu İhale Bülteninin Tarih ve Sayısı (yayımlanmış ise)

:03.05.2010  -  1590

   b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

 

3- Düzeltilen maddeler şunlardır

:

 

1- iLANIN 4.3.1 MADDESİNDE "... TEKLİF EDİLEN BEDELİN % 40´ INDAN AZ OLMAMAK ÜZERE İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞLERE İLİŞKİN İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER " DE İŞ DENEYİM BELGESİ % 20 OLARAK, 2- İLANIN 4.3.3" MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMAN ..." MADDESİ, 1 ADET BİNEK ARAÇ (2009 MODEL VE ÜZERİ,ŞOFÖRSÜZ,KLİMALI, YAKITI DAHİL, DİZEL, 24 SA/GÜN) 1 ADET BİNEK ARAÇ (2009 MODEL VE ÜZERİ, ŞOFÖRSÜZ ,KLİMALI, YAKITI DAHİL, DİZEL, 16 SA/GÜN) 3 ADET MİNİBÜS (2009 MODEL VE ÜZERİ,13+1) (ŞOFÖRSÜZ, KLİMALI, YAKITI DAHİL,DİZEL,16 SA/GÜN) OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI