PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

“ÇUKUROVA BELEDİYESİ SORUMLULUK ALANLARINDA BULUNAN FİDANLIK, PARK – BAHÇE VE SPOR TESİSLERİNİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ İÇİN HİZMET ALIMI İŞİ”

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

“Çukurova Belediyesi Sorumluluk Alanlarında Bulunan Fidanlık, Park – Bahçe ve Spor Tesislerinin Bakımı ve Temizliği İçin Hizmet Alımı İşi” hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/68482

1-İdarenin

a) Adresi

:

BELEDIYEEVLERI MH TÜRKMENBAŞI BULV. NO:61 ÇUKUROVA/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3222391512 - 3222481580

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cukurova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

"270 İşçi ve 29 Araç ile Park - Bahçeler, Yeşil Alan, Dinlenme Tesisleri, Spor Tesisleri ve Diğer Müştemilatların Temizlik ve Bakımı Hizmet Alımı İşi"
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Çukurova Belediyesi Sınırları dahilinde yapılacaktır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 24(Yirmidört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonu Belediyeevleri Mah. Türkmenbaşı Blv. No:61 Çukurova /ADANA

b) Tarihi ve saati

:

18.07.2014 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

TS 12866 - PEYZAJ MİMARLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

TS 12868 - PEYZAJ MİMARLIĞI UYGULAMA HİZMETLERİ

TS 12706 - PEYZAJ GENEL KURALLARI

K1 TAŞIMACILIK YETKİ BELGESİ


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

- 2 ADET SULAMA ARAZÖZÜ ÇALIŞTIRILMASI (8 SA/GÜN, YAKITI DAHİL, EN AZ 2010 MODEL, EN AZ 15 TON TAŞIMA, 220 HP VE ÜZERİ, ŞASİ 6X2)

- 4 ADET ÇİFT KABİN KAPALI KASALI KAMYONET (4+1 KİŞİLİK) ÇALIŞTIRILMASI (EN AZ 2011 MODEL, 8 SA/GÜN, ŞOFÖRSÜZ, YAKITI DAHİL, EN AZ 125 HP VE ÜZERİ)

- 2 ADET PİCK-UP ÇALIŞTIRILMASI (ÇİFT KABİN, 4+1 KİŞİLİK, YAKITI DAHİL, 8 SA/GÜN, ŞOFÖRSÜZ, DİZEL, KLİMALI, EN AZ 136 HP VE ÜZERİ, EN AZ 2011 MODEL)

- 4 ADET DAMPERLİ KAMYON ÇALIŞTIRILMASI (6X2 ŞASİ, ŞOFÖRSÜZ, DİZEL, EN AZ 260 HP VE ÜZERİ, EN AZ 2011 MODEL)

- 1 ADET KAMYONET ÇALIŞTIRILMASI (KAPALI KASA, 2+1 KİŞİLİK, 8 SA/GÜN, ŞOFÖRSÜZ, YAKITI DAHİL, EN AZ 125 HP VE ÜZERİ, ŞASİ 4X2, EN AZ 211 MODEL)

- 2 ADET MİNİBÜS (1+16 KİŞİLİK) ÇALIŞTIRILMASI (8 SA/GÜN, ŞOFÖRSÜZ, YAKITI DAHİL, EN AZ 125 HP VE ÜZERİ, EN AZ 2011 MODEL)

- 5 ADET TRAKTÖR ÇALIŞTIRILMASI (8 SA/GÜN, ŞOFÖRSÜZ, YAKITI DAHİL, KABİNLİ, EN AZ 49 HP VE ÜZERİ, RÖMORKLU, EN AZ 2011 MODEL)

- 1 ADET MİNİ YÜKLEYİCİ (LOADER) ÇALIŞTIRILMASI (KAPALI KABİN, 8 SA/GÜN, ŞOFÖRSÜZ, EN AZ 47 HP VE ÜZERİ, YAKITI DAHİL, EN AZ 2010 MODEL, ATAŞMANLARIYLA BİRLİKTE) (KENDİ MALI OLACAK)

- 1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO) ÇALIŞTIRILMASI (4X4, ŞOFÖRSÜZ, YAKITI DAHİL, 6 SA/GÜN, EN AZ 100 HP VE ÜZERİ, ATAŞMANLARIYLA BİRLİKTE, EN AZ 2007 MODEL)

- 1 ADET TELESKOPİK PLATFORM ARACI ÇALIŞTIRILMASI (ÇİFT KABİN/SEPETLİ, 4+1 KİŞİLİK, EN AZ 2009 MODEL, 8 SA/GÜN, ŞOFÖRSÜZ, YAKITI DAHİL, EN AZ 125 HP VE ÜZERİ, ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ EN AZ 14 MT.) (KENDİ MALI OLACAK)

- 3 ADET HİDROSTATİK TİP VAKUMLU SÜPÜRGE ÇALIŞTIRILMASI (8 SA/GÜN, BENZİNLİ, EL İLE KUMANDALI, ŞOFÖRSÜZ, EN AZ 11 HP VE ÜZERİ, EN AZ 2012 MODEL)

- 3 ADET ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRILMASI (EN AZ 2012 MODEL, 8 SA/GÜN, BENZİNLİ, ŞOFÖRSÜZ, YAKITI DAHİL, EN AZ 20 HP VE ÜZERİ, SEPETLİ)
 


 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

"PARK VE BAHÇELERİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETİ İŞİ" benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi Belediyeevleri Mah. Türkmenbaşı Blv. No:61 Çukurova /ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi Belediyeevleri Mah. Türkmenbaşı Blv. No:61 Çukurova /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI