ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 

 

1-Kurumun Adı

:Çukurova İlçe Belediyesi

A) Adresi

:Belediye Evl.Mah.Türkmenbaşı Bulv. Kurtuluş Parkı İçi Çukurova/ADANA

B) Telefon ve Faks Numarası

(322) 239 64 64 -239 42 62

C) Elektronik Posta Adresi

:www.cukurova.bel.tr

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:400 Kişi

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:1.500.000 TL

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

:Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:20/05/2014 Salı  günü, saat  10:00

 GENEL ŞARTLAR

      Adana İli Çukurova İlçe Belediyesi bünyesinde cari ayda 400 personel bulunmakta olup aylık (maaş+ücret) 1.500.000 TL yaklaşık nakit akışı bulunmaktadır. Anlaşma mevcut kadro üzerinde yapılacaktır. (Bu miktara diğer ödemeler dahil edilmemiştir)

         Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas almaktadır.

         Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına Her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise banka listesinin/EFT’in yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

         Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti, hesap işletim ücreti, internet ve telefon bankacılığı veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

         Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, kurumun sisteme dâhil olduğu ilk ayda, kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına 1(Bir) defada peşin olarak yatıracaktır. Ne kadar Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilmek zorundadır.

        Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

         Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi 3 (36 ay) yıldır.

        2014 yılında banka ATM’lerinde Kurum personeli için günlük minimum 2.000 TL nakit çekim limiti olacaktır. Sözleşme süresi içinde Kurumun talebi doğrultusunda her yılbaşında limit arttırılması sağlanacaktır. 

         Anlaşma yapılan banka; Kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecek, banka personelin talebi üzerine banka cari mevzuatı doğrultusunda her türlü bankacılık işlemini gerçekleştirecektir.

   Personel sayısı bu şartnamenin hazırlandığı tarih itibariyle 400 kişi olup; promosyon ödemesi yapıldığı gün mevcut kişi sayısı esas alınacaktır.(Belediyenin mevcut listesi)

   Personel artı hesap para limiti en az personel maaşının %70 kadar olacaktır.

   20 Mayıs 2014 tarih ve saat:10:00 ihale olacak olup açık arttırma için aynı gün devam edilecektir.

 CEZAİ HÜKÜMLER

         Açık artırma sonucunda Banka promosyon ihalesini kazanan banka protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklif kadar ceza ödemeyi kabul eder.

         Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur.

         Anlaşmalı banka, protokole aykırı hareket etmesi halinde söz konusu durumun meydana geldiği 7 İşgünü içerisinde banka yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Kurumumuz sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek.

        Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

         Anlaşma yapılan Banka’nın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.

         Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurum'un yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez

        İtilaf halinde ADANA  Mahkemeleri yetkilidir.

 DİĞER HÜKÜMLER

         Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka’ya aittir.

 

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 Sayı  : 1                                                                                                                                  …../05/2014

Konu : Banka Promosyonu

 

 

1-Kurumun Adı

:Çukurova İlçe Belediyesi

A) Adresi

:Belediye Evl.Mah.Türkmenbaşı Bulv. Kurtuluş Parkı İçi Çukurova/ADANA

B) Telefon ve Faks Numarası

(322) 239 64 64 -239 42 62

C) Elektronik Posta Adresi

:www.cukurova.bel.tr

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:400 Kişi

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:1.500.000 TL

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

:Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:20/05/2014 Salı  günü, saat  10:00

 

Bu mektup …../05/2014 Tarihinde [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir].

 

 

 

[Bankanın adı]

 

Sayın

[Bankanın adresi]

 

 

 

İLGİ

:20/05/2014 Salı günü, saat 10:00 ‘de yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

 1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

 2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler http://www.cukurova.bel.tr/ adresinde görülebilir.

 3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

 4-Teklifler, en geç 20/05/2014 Salı günü, saat 10:00 kadar Belediyemiz Encümen Salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde komisyona verilecektir.

  5- Kapalı zarfla verilen teklifler yeterli görülmezse ihale günü belirlenecek tarih ve saatte açık arttırma sureti ile ihale yapılacaktır.

 

                        Bilgileri ve gereğini rica ederiz.                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                Memiş YAVUZ

                                                                                                                                                                                                  Başkan Yardımcısı

                                                                                                                                                                                                    İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi (imzalı)

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu örneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI