ÇEVRE VE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

  

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1- Aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalı yazılan Ambalaj Atıkları Toplama İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre 3 (üç) yıllığına ihale edilecektir.

 

 

S.

No

 

İşin Yapılacağı Yer

İhale

İşi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarih/Saat

1

Çukurova Belediyesi Sınırları

Ambalaj Atıkları Toplanması

127.000+KDV

3810,00

14.06.2017  / 16:00

 

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu işin ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzde

    görülebilir ve temin edilebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü  olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

   a) Teklif mektubu

   b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

   c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

   d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

   e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili    

       olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

   f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf

       Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı

       olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren  

       noter tasdikli belge ve imza sirküleri

   g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi

       beyan etmek.

   h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal

   edilecektir.

8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine  

    veya Belediyemize ait hesap numarasına peşin olarak yatıracaktır

9-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen

    şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana

      Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11- ihaleye teklif vereceklerin;  şartnamede ve ilgili kanunda belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını

      14/06/2017 günü saat 15.30’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri

      zorunludur.

12- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI