EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalı yazılan büfe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre kiraya verilecektir

 

S.

No

 

Mahalle

Ada

Parsel

İhale

İşi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarih/Saat

1

Mahfesığmaz  

6033

1

Mülkiyeti Belediyemize ait, Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi 6033 ada 1 parsel içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylı 16.02.2016 tarihli Avan Projeye göre kalıcı olmayan sökülür takılır sisteme uygun yapı malzemeleri kullanarak yapılacak 25 adet iş yerinin kiraya verilmesi, kira bitimi sonrasında bedelsiz olarak Belediyemize teslim edilmesi  ihalesi işi

13.000,00+KDV

390,00

08.11.2017/16:00

 

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde

    görülebilir ve temin edilebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü  olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

   a) Teklif mektubu

   b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

   c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

   d) Gerçek kişiler için adli sicil belgesi

   e Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

   f) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

   g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf

       Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı

       olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren  

       noter tasdikli belge ve imza sirküleri

   h) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi

       beyan etmek.

   ı) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

   j) Gerçek ve Tüzel kişiler için Çukurova Belediyesinden borcu olmadığına dair evrak

6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal

   edilecektir.

8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine  

    veya Belediyemize ait hesap numarasına  peşin olarak yatıracaktır

9-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen

    şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana

      Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11-Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını

      08/11/2017 günü saat 15.45’e kadar Çukurova Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.  

12- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI