Plent Altı Sıcak Asfalt Satın Alınacaktır

İhale İlanı

 
 
 

 

Plent Altı Sıcak Asfalt Satın Alınacaktır.

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 

ÇUKUROVA BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN CADDE VE SOKAKLARIN ASFALT TAMİR BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLENT ALTI SICAK ASFALT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2010/20989

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

DR SADIK AHMET BULV NO:60 ÇUKUROVA/ADANA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

322 2391512 - 322 2481580

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cukurova.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.cukurova.bel.tr

 

 

2. İhale konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

ÇUKUROVA BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN CADDE VE  SOKAKLARIN ASFALT TAMİR, BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK  ÜZERE 50 .000 TON PLENT ALTI SICAK ASFALT ALIMI

 

 

b ) Teslim Yeri

:

İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA BELEDİYEMİZ SORUMLULUK SAHALARINDA BULUNAN BULVAR, CADDE VE SOKAKLARA PARTİLER HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİBEN 5 GÜN İÇİNDE YAPILACAK YER TESLİMİNDEN İTİBEREN 12 AY.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU

 

b ) Tarihi ve Saati

:

01.04.2010 - 09:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler : K1 TAŞIMACILIK BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

 

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

         

 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.


4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
   a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
   b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
   a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu ,
   b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve

Teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
   a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
   c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

verilmesi

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

ADAY VE İSTEKLİNİN İMALATÇI  OLDUĞUNU  GÖSTEREN BELGE VEYA BELGELER ŞUNLARDIR.
A)ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
B) ADAY VEYA İSTEKLİNİN  ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU
C)ADAY VEYA İSTEKLİNİN  KAYITLI  OLDUĞU MESLEK  ODASI TARAFINDAN ADAY  VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT  YETERLİK BELGESİ
D)ADAY VEYA İSTEKLİNİN  KAYITLI OLDUĞU  MESLEK  ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ VE TEKLİF ETTİĞİ MALA  İLİŞKİN  YERLİ  MALI BELGESİ

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1
PLENT ALTINDA ASFALT ÜRETİMİ VEYA SATIŞINI YAPIYOR OLMAK.

 

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇUKUROVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DR SADIK AHMET BULV NO:60 ÇUKUROVA/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Diğer Hususlar:
1- ÜRETİM KARAYOLLARI GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ YOLLAR FENNİ ŞARTNAMESİ 74. KISIMDAKİ ESASLARA VE ŞARTLARA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.
2- AGREGAYA  İLAVE EDİLMEK  ÜZERE HAZIRLANACAK BİTÜMLÜ BAĞLAYICI OLARAK TS 1081-YOL ÜST YAPILARINDA KULLANILACAK ASFALT ÇİMENTOLARININ ÖZELLİKLERİ STANDARTLARINA UYGUN (AC-50-70) PENETRASYONLU ASFALT ÇİMENTOSU KULLANILACAKTIR.
3- MALZEME  TEMİNİNDE İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU PROGRAMA  UYULMASI ESASTIR.

ÇUKUROVA BELEDIYESI