PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Çukurova Belediyesi Sorml. Bulunan Park-Bahçeler, Dinl. Tesisl., Spor Tesisl.Ve Diğer Müştemilatların Temizlik ve Bakımıhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No:2010/55335

1. İdarenin

a ) Adresi : Belediyeevleri Mh. Dr Sadık Ahmet Bulv. No:60 Çukurova/Adana

b ) Telefon ve faks numarası : 322 2391512 - 322 2481580

c ) Elektronik posta adresi : ihale@cukurova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: www.cukurova.bel.tr

2. İhale Konusu hizmetin

a ) Niteliği, türü ve miktarı :

Park-Bahçeler, Dinlenme Tesisleri, Spor Tesisleri ve Diğer

Müştemilatların 213 İşçi ve 18 Araç ile Temizlik ve Bakımı Hizmet

Alımı İşi

b ) Yapılacağı Yer : Çukurova Belediyesi Sınırları İçinde

c ) İşin Süresi : 14.08.2010-13.08.2012 Arası (24 Ay)

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : Çukurova Belediyesi Meclis Salonu

b ) Tarihi ve Saati : 14.06.2010 - 08:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak

düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

Ts 12866 Peyzaj Mimarlığı Bakım Onarım Hizmetleri

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren, standart forma uygun belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindekikullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren bankareferans mektubu,Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazançdefteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla aitgelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.

Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergidairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerindenhesaplanacak oranlar aranmaz.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal

tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmınınveya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerdenherhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri::

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin

%20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler

155 Adet Vasıfsız İşçi

23 Adet Vasıflı İşçi (Şoför)

27 Adet Vasıflı İşçi ( Marangoz,Sucu,Elektrikçi,Demirci, Boyacı)

2 Adet Vasıflı İşçi (Loader Operatörü)

3 Adet Vasıflı İşçi (Bilgisayar Operatörü)

2 Adet Vasıflı İşçi (Teknik Eleman)

1 Adet Vasıflı İşçi ( Koordinatör)

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu

1 Adet Sulama Arazözü (Şoförsüz,Yakıtı Dahil,En Az 15 Ton Taşıma Kapasiteli, En Az 2007 Model)

4 Adet Çift Kabin Kapalı Kasalı Kamyonet (4+1) (Şoförsüz, Yakıtı Dahil,En Az 2007 Model)

2 Adet Binek Otomobil (Şoförsüz, Yakıtı Dahil, Klimalı, En Az 65 Hp Güç, En Az 2009 Model

3 Adet Binek Otomobil (Şoförsüz,Yakıtı Dahil, Klimalı En Az 85 Hp Güç, En Az 2009 Model)

1 Adet Kasalı Kamyonet(2+1) (Şoförsüz,Yakıtı Dahil, 4x2 Şasili)

2 Adet Minibüs (13+1) (Şoförsüz, Yakıtı Dahil, Klimalı, En Az 2009 Model)

3 Traktör (Şoförsüz, Yakıtı Dahil, Römorklu,En Az 2007 Model)

1 Kazıcı- Yükleyici Mini Loader (Şoförsüz, Yakıtı Dahil, Ataşmanları Dahil, En Az 2007 Model)

1 Adet Araç Üstü Teleskopik Platform (4+1) (Şoförsüz, Yakıtı Dahil, En Az 2008 Model,İsteklinin Kendi MalıOlacaktır)

Yukarıda İsteklinin Kendi Malı Olma Şartı Aranan Makina, Teçhizat Ve Diğer Ekipman;Ruhsat, Demirbaş VeAmortisman Defterinden Kayıtlı Olduğuna Dair Noter Tespit Tutanağı Yada Yeminli Mali Müşavir RaporuVeya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu İle Tesvik Belgeleri Teklif Kapsamında İdareye Sunacaktır. İşOrtaklığında Makine, Teçhizat Ve Ekipman Ortaklardan Biri, Birkaçı Veya Tamamı Tarafından Sağlanabilir.

4.3.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler

TS EN ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumutarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı TanınmaAntlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafındandüzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı

Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşuolduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk AkreditasyonKurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerliolması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumutarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAKAkreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu

değildir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Park ve bahçelerin bakımı ve temizliği işçiliği benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Belediyesi Fen İşleri Md. İhale Şb. adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, herbir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedelüzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI