EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen Pazar Alanı ve 32 adet dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) kiralanacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Alan(m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarih/Saat

Yurt

6446

1

5.107,00

151.350,00+KDV

4.540,50

25.03.2015/16:00

 

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu Pazar Alanı ve 32 adet dükkanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır. İhale bedeli üzerinde %6 oranında kesin teminat alınır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibarıyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

            f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. ve 76. Maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının müşteriye tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde müşteri, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye gelir kaydedilir.

9-İhale sonucunda bütün vergi, resmi harç giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

 

 

11- Kira sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde kiracı ihale bedelinin ilk taksidini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır, kalanı 3’er aylık dönemler halinde 3 eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise 3’er aylık dönemler halinde 4 eşit taksitle ödenir.

12-Kiracı idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz.

13-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15- Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 25.03.2015 günü ihale saatine kadar Yazı İşler ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI