Fen İşleri Müdürlüğü

 

 

 

İhale İlanı

 

 

Muhtelif Sok. Bordür ve Kilitli Parke ile Kaldırım Yaptırılacaktır.

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 

YURT MAH. MUHTELİF SOK. BORDÜR VE KİLİTLİ PARKE İLE KALDIRIM YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2010/64600

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

BELEDİYEEVLERİ MH DR SADIK AHMET BULV. NO:60 ÇUKUROVA-ADANA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

322 2391512 - 322 2481580

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cukurova.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.cukurova. bel.tr

 

 

2. İhale konusu yapım işinin

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

627,17 M² PARKE BETON PLAK ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ  SÖKÜLMESİ, 2261,950 M³ KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ, 29390,72 M² İDARE MALI BETON  KİLİTLİ PARKE İLE YOL VE KALDIRIM KAPLAMASI  İŞÇİLİĞİ, 2645,165 M³ İDARE MALI KALDIRIM DOLGUSU SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI, 16306,50 MT. 15X10X20X70 KIRMIZI KALDIRIM DÖŞENMESİ, 3744,75 MT.18X15X30X70 KIRMIZI KALDIRIM BORDÜRÜ DÖŞENEREK  KALDIRM YAPILMASI İŞİ  

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

ÇUKUROVA BELEDİYESİ YURT MAHALLESİ

 

 

c ) İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (BEŞ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 

ç ) İşin Süresi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

ÇUKUROVA BELEDİYESİ MECLİS SALONU

 

b ) Tarihi ve Saati

:

18.06.2010 - 09:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.   b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

1 İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA TEKNİKERİ
1 HARİTA TEKNİKERİ VEYA TEKNİSYENİ

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1 ADET DAMPERLİ KAMYON
1 ADET LASTİK  TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ
1 ADET KOMPAKTÖR
1 ADET KOMPRESÖR

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A - XI. GRUP İŞLER
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; MİMARLIK VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ dir

 

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇUKUROVA BELEDİYESİ FEN İŞL. MD. İHALE ŞB. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
           Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 
 

 

 
 

 

  

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI