FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇUKUROVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

“Çukurova Belediyesi Sorumluluk Sahası İçinde Bulunan Yol Hizmetlerinin Görülmesi İçin Hizmet Alımı İşi” hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/441895

1-İdarenin

a) Adresi

:

BELEDIYEEVLERI MH. TÜRKMENBAŞI BULV. NO:61 ÇUKUROVA/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3222391512 - 3222481580

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cukurova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

"88 İşçi ve 18 Araç ile birlikte Çukurova Belediyesi sorumluluğundaki blv., cad., sok. ve her türlü kamusal alanlarda sıcak karışım, yol ve yama yapma işleri, asfalt serilmesi, beton kilitli parke yolların bakımı ve tamirinin yapılması işi"
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Çukurova Belediyesi sınırları dahilinde yapılacaktır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 30.09.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonu Belediyeevleri Mah. Türkmenbaşı Blv. No:61 Çukurova /ADANA

b) Tarihi ve saati

:

29.11.2016 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

- 1 ADET KAMYONET ÇALIŞTIRILMASI (KAPALI KASA, 8 SAAT/GÜN, YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, DİZEL, EN AZ 125 HP VE ÜZERİ, ŞASİ:4X2, EN AZ 2014 MODEL VE ÜZERİ)

- 1 ADET ÇİFT KABİN PİCK-UP ÇALIŞTIRILMASI ((4+1) KİŞİLİK, YAKITI DAHİL, 8 SAAT/GÜN, ŞOFÖRSÜZ, DİZEL, KLİMALI, EN AZ 160 HP VE ÜZERİ, EN AZ 2014 MODEL VE ÜZERİ)

-1 ADET TRAKTÖR ÇALIŞTIRILMASI (RÖMORKLU) (8 SAAT/GÜN, ŞOFÖRSÜZ, YAKITI DAHİL, EN AZ 50 HP VE ÜZERİ, EN AZ 2015 MODEL VE ÜZERİ)

-1 ADET YOL SULAMA ARAZÖZÜ ÇALIŞTIRILMASI (8 SAAT/GÜN, YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, EN AZ 16 TON TAŞIMA, 232 HP VE ÜZERİ, ŞASİ:6X2, EN AZ 2012 MODEL VE ÜZERİ)

-2 ADET LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ ÇALIŞTIRILMASI (OPERATÖR HARİÇ, YAKITI DAHİL, EN AZ 100 HP VE ÜZERİ, EN AZ 2014 MODEL VE ÜZERİ, ATAŞMANLARIYLA BİRLİKTE)

-3 ADET VAN MİNİBÜS ÇALIŞTIRILMASI (DİZEL, KLİMALI, EN AZ 2015 MODEL VE ÜZERİ,16 SAAT/GÜN, YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, EN AZ 75 HP VE ÜZERİ)

-1 ADET TİTREŞİMLİ SİLİNDİR ÇALIŞTIRILMASI (EN AZ 30 HP VE ÜZERİ, YAKITI DAHİL, ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MİN; 2700 KG, OPERATÖR HARİÇ)

-1 ADET EKSKAVATÖR ÇALIŞTIRILMASI (EN AZ 180 HP VE ÜZERİ, ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MİN. 26.000 KG, YAKITI DAHİL, OPERATÖR DAHİL)

-1 ADET BİNEK ARAÇ ÇALIŞTIRILMASI (YAKIT DAHİL, EN AZ 2015 MODEL VE ÜZERİ, KLİMALI,16 SAAT/GÜN,  ŞOFÖRSÜZ, DİZEL, EN AZ 95 HP VE ÜZERİ)

-1 ADET DOZER ÇALIŞTIRILMASI (EN AZ 240 HP VE ÜZERİ , ÇALIŞMA AĞIRLIĞI  28.000 KG, OPERATÖRÜ VE YAKITI YÜKLENİCİYE AİT)

-1 ADET TERMOPLASTİK VE SOĞUK YOL ÇİZGİ ARACI  ÇALIŞTIRILMASI (EN AZ 170 HP VE ÜZERİ,  EN AZ 2015 MODEL VE ÜZERİ, OPERATÖRÜ VE YAKITI YÜKLENİCİYE AİT, ŞASİ:4X2) (KENDİ MALI OLACAK)

-1 ADET ASFALT TAMİR BAKIM ARACI  ÇALIŞTIRILMASI (EN AZ 285 HP VE ÜZERİ, ŞASİ:8X2, OPERATÖRÜ VE YAKITI YÜKLENİCİYE AİT, EN AZ 2015 MODEL VE ÜZERİ) (KENDİ MALI OLACAK)

-1 ADET YOL  SÜPÜRGE ARACI ÇALIŞTIRILMASI (EN AZ 156 HP VE ÜZERİ, 4 M³ LÜK, OPERATÖRÜ VE YAKITI YÜKLENİCİYE AİT)

-2 ADET ÇEKİCİ KAMYONU ÇALIŞTIRILMASI ( EN AZ 400 HP VE ÜZERİ, EN AZ 2015 MODEL VE ÜZERİ, 8 SAAT/GÜN, YAKITI DAHİL, ŞOFÖRLÜ, ŞASİ:4X2, MİN. 26 TON TAŞIMA KAPASİTELİ)

- KENDİ MALI İSTENİLEN ARAÇLARIN RUHSAT ASILLARI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ İLE ARACA AİT TEKNİK BELGELER (TSE ONAYLI, ARACIN ŞASİ NUMARASINI  İÇEREN ARAÇ İMAL TADİL VE MONTAJ (AİTM) VE MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ) TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

"SICAK KARIŞIM İLE YOL VE YAMA YAPILMASI İŞÇİLİĞİ İŞLERİ" BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.  


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi Belediyeevleri Mah. Türkmenbaşı Blv. No:61 Çukurova /ADANA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi Belediyeevleri Mah. Türkmenbaşı Blv. No:61 Çukurova /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI