TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

"ÇUKUROVA BELEDİYESİ SORUMLULUK SAHASI İÇİNDE BULUNAN, CADDE, SOKAK, KALDIRIM VE PAZARYERLERİNİN TEMİZLENMESİ, ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ İŞİ"

ÇUKUROVA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

"Çukurova Belediyesi Sorumluluk Sahası İçinde Bulunan, Cadde, Sokak, Kaldırım ve Pazaryerlerinin Temizlenmesi, Çöplerin Toplanması ve Nakli İşi" hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2012/93713

1-İdarenin

a) Adresi

:

Belediyeevleri Mah. Dr. Sadık Ahmet Bulvarı Feyz Apt. No:6 Çukurova/ ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3222391512 - 3222481580

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cukurova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Çukurova Belediyesi Sınırları Dahilinde Yapılacaktır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 22(Yirmiİki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çukurova İlçe Belediyesi Meclis Salonu Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No:6 Çukurova/ ADANA

b) Tarihi ve saati

:

23.08.2012 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-TSE 13111 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ ( İŞYERLERİ-KENT TEMİZLİĞİ GENEL KURALLAR STANDARDINA UYGUNLUK BELGESİ)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1 ADET ÇÖP KAMYONU ÇALIŞTIRLMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ,20,0 + 1,5 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI , EN AZ 2009 MODEL )

1 ADET ÇÖP KAMYONU ÇALIŞTIRLMASI (8 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 20,0 + 1,5 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI, EN AZ 2009 MODEL )

11 ADET ÇÖP KAMYONU ÇALIŞTIRLMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 15,0 + 1,5 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ,EN AZ 2009 MODEL )

7 ADET ÇÖP KAMYONU ÇALIŞTIRLMASI (8 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 15,0 + 1,5 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI, EN AZ 2009 MODEL )

2 ADET ÇÖP KAMYONU ÇALIŞTIRLMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 7,0 + 1,5 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI, EN AZ 2009 MODEL )

1 ADET ÇÖP KAMYONU ÇALIŞTIRLMASI (8 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, 7,0 + 1,5 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI, EN AZ 2009 MODEL )

2 ADET SÜPÜRGE ARACI ÇALIŞTIRILMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, MİN 4,0 M³ HAZNELİ, EN 2009 MODEL)

1 ADET SÜPÜRGE ARACI ÇALIŞTIRILMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ,MİN 4,5 M³ HAZNELİ, HİDROSTATİK VAKUMLU, ÇİFT DİREKSİYONLU, YAN VE ANA FIRÇALI, EN AZ 2007 MODEL) (KENDİ MALI OLACAK)

5 ADET HİDROSTATİK TİP VAKUMLU SÜPÜRGE ÇALIŞTIRILMASI (8 SA/GÜN- AKÜLÜ, EL İLE KUMANDALI, ŞOFÖRSÜZ, EN AZ 2009 MODEL )

1 ADET SULAMA ARAZÖZÜ ÇALIŞTIRILMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, EN AZ 15 TON TAŞIMA KAPASİTELİ, EN AZ 2007 MODEL )

3 ADET MİDİBUS ÇALIŞTIRLMASI (16 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, ŞOFÖRSÜZ, KLİMALI, EN AZ 20+1 KİŞİ OTURMA KAPASİTELİ, EN AZ 2009 MODEL )

3 ADET ÇİFT KABİN KAPALI KASALI KAMYONET (4 + 1 KİŞİLİK ) ÇALIŞTIRILMASI (16 SAAT/ GÜN, ŞOFÖRSÜZ, YAKITI DAHİL, EN AZ 2010 MODEL )

3 ADET BİNEK OTOMOBİL ÇALIŞTIRILMASI (16 SAAT / GÜN, ŞOFÖRSÜZ, YAKIT DAHİL, KLİMALI, DİZEL, EN AZ 65 HP VE ÜZERİ, EN AZ 2009 MODEL )

1 ADET KONTEYNIR YIKAMA ARACI ÇALIŞTIRILMASI (8 SA/GÜN- YAKITI DAHİL, 4 X 2 LİK ARACA MONTELİ,ŞOFÖRSÜZ,EN AZ 2009 MODEL ) (KENDİ MALI OLACAK)

1 ADET TIBBİ ATIK ARACI ÇALIŞTIRILMASI (8 SA/GÜN,YAKITI DAHİL, İDARE MALI, ŞOFÖRSÜZ)

3 ADET TRAKTÖR ÇALIŞTIRILMASI (16 SAAT / GÜN, ŞOFÖRSÜZ,YAKITI DAHİL, EN AZ 50 HP VE ÜZERİ, RÖMORKLU, EN AZ 2009 MODEL )
İsteklinin kendi malı olma şartının arandığı makine, teçhizat ve diğer ekipman için aşağıdaki belgelerden uygun olanların teklif kapsamında sunulması zorunludur.

a) İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu.

b) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

Kendi malı olma şartı aranmayan makine, teçhizat ve ekipman için, isteklilerce teklif kapsamında herhangi bir belge sunulmayacaktır. Ancak sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce istenen makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TS EN ISO 9001 - 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ

TS EN ISO 14001 - 2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ

 

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

El ve Makine ile Cadde, Sokak, Kaldırım ve Pazaryerlerinin Temizlenmesi, Çöplerinin Toplama ve Nakliyesi İşi, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No:6 Çukurova/ ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No:6 Çukurova /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

ÇUKUROVA BELEDIYESI