ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satılacaktır.

 

Sıra
No

Plaka

Modeli

Markası

Muhammen Bedel (TL)+KDV

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarih/Saat

1

01 AAE 01

2010

Audi
2,0 TDI 170 HP MULT

105.000,00+KDV

3.150,00

02.12.2015/16:00

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu aracın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Özel Kalem Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir. Ayrıca araç mesai saatleri içerisinde belediyemiz otoparkında görülebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

   a) Teklif mektubu

   b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

   c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

   d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

   e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

   f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

7- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır

8-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9-Satışı yapılan aracın devri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir.

10-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde araç bedeli peşin ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

11-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

12-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13- Aracın ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 02/12/2015 günü saat 15.45’e kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

14- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

ÇUKUROVA BELEDIYESI