EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-   Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

 

Mahalle

 

Ada

 

Parsel

 

Alan(m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

 

İmarı

 

İhale Tarih/Saat

100.Yıl

(K.Ocağı)

7811

10

6.000

12.000.000,00

360.000,00

TİCK E=1.60 Y en

çok= Serbest

10.08.2016  / 16:00

 

2-   İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4-   Geçici  teminat  muhammen  bedelin  %3  ü   olup,  İhale bedeli  üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

5-   İsteklilerden istenen belgeler;

a)  Teklif mektubu

b)  Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c)  Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d)  Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

e)    Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

f)   Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g)    Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h)   Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6- Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin %51 (yüzdeellibir) oranı peşin olarak ödenecek, kalan %49 (yüzdekırkdokuz) oran ise iki eşit taksit halinde 1. taksit peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde 2 .taksit ise peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksit bedeli 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

9- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10- Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

11- Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.

12- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa ihale bedelinin %51 (yüzdeellibir) oranı peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15-    Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 10/08/2016 günü saat 16.00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri  zorunludur.

16-   İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17- Basılı evrak bedeli KDV dahil 250TL ( ikiyüzelli Türk Lirası) dir.

ÇUKUROVA BELEDIYESI