EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalı yazılan reklam alanları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g  (Pazarlık Usulü) maddesine göre 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir

 

 

S.

No

 

İhale

İşi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarih/Saat

1

2000 Adet Direkli Sokak ve Yön Levhası ve 4000 Adet Sokak ve Yön Levhalarında bulunan reklam alanlarının kiralanması

80.000,00+KDV

2.400,00

26/04/2017
16:45

 

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu reklam alanlarının ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa email adresi belirtilecek)

c) Adli sicil belgesi

d) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

e) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f) Noterden tasdikli imza sirküleri,        

g) Nüfus Cüzdanı Sureti,

h) Şartname bedeli alınacak ise ödendiğine dair makbuz                  

ı) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

j) Çukurova Belediyesi borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa email adresi belirtilecek) verilmesi,

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz  

g) Çukurova Belediyesi borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal

   edilecektir.

8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine  

    veya Belediyemize ait hesap numarasına peşin olarak yatıracaktır

9-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen

    şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana

      Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11-Reklam alanlarının ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 26/04/2017 günü saat 15.30’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri

zorunludur.

12- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13 -Basılı evrak bedeli  ihale adedi için KDV dahil 50 TL ( ElliTürkLirası) dir.

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI