01 MART 2016 SALI GÜNÜ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                           İ L A N

 

01 MART 2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                    BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2016 tarih ve 39 sayılı kararına uygun 1/1000 ölçekli İmar Planı.

 

  1. Çukurova Belediye Meclisinin 09.05.2014 tarih ve 38 sayılı kararı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2015/245 sayılı dosyasında 12.01.2016 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararının görüşülmesi.

 

  1. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90. maddesi gereği Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 2 asil, 2 yedek üyenin seçimi.

 

 

 

                                                                                                                               Soner ÇETİN                       

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

26.02.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI